Conference

Article
การประเมินพื้นที่ใบทั้งต้นของไทรย้อยใบด่าง เหลืองปรีดียาธร และพญาสัตบรรณด้วยภาพถ่ายดิจิตอลและซอฟต์แวร์ Tree Analyser
Conference
การประชุมพืชสวนแห่งชาติ
Class
ชาติ
Date
28 เมษายน 2005
Location
-
DOI
-
Related Link
-