ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2015

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

8

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2015

Publish Year International Journal 18
2015 exThwe, Aye Aye, exVercambre, Gilles, exGautier, Helene, exGay, Frederic, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Effects of acute ozone stress on reproductive traits of tomato, fruit yield and fruit composition", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, ปีที่ 95, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 614-620
2015 exVan Doorn, W.G., exKirasak, K., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Macroautophagy and microautophagy in relation to vacuole formation in mesophyll cells of Dendrobium tepals", Journal of Plant Physiology, ปีที่ 177, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 67-73
2015 exWisutiamonkul, A., inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "Carotenoids in durian fruit pulp during growth and postharvest ripening", Food Chemistry, ปีที่ 180, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015, หน้า 301-305
2015 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววิชุดา สมส่วน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Low Temperature on Physiological and Biochemical Changes in Java Apple ‘Thabthimchan’", Acta Horticulturae, ปีที่ 1079, ฉบับที่ -, เมษายน - สิงหาคม 2015, หน้า 243-248
2015 exDorji, Kinley, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of the genetic variability amongst mandarin (Citrus reticulata Blanco) accessions in Bhutan using AFLP markers", BMC GENETICS, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 2-7
2015 exRadika S. Malawwathanthri, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "A Suitability Comparison among Four HydroponicSolutions for Growing Lettuce (Lectuca sataiva L.var. green oak)", American Transaction of Engineering & Applied Science, ปีที่ 4 (1), ฉบับที่ 1, มกราคม 2015
2015 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakae Suzuki, exBodin Phadungsawat , "Introduction of Astaxanthin Biosynthesis Gene crtW into Petunia and Calibrachoa Using Agrobacterium-mediated Transformation", the International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 235-242
2015 exSirikesorn, L., inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "Ethylene-induced water soaking in Dendrobium floral buds, accompanied by increased lipoxygenase and phospholipase D (PLD) activity and expression of a PLD gene", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 48-53
2015 exPalapol, Y., exKunyamee, S., exThongkhum, M., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exFerguson, I.B., exVan Doorn, W.G., "Expression of expansin genes in the pulp and the dehiscence zone of ripening durian (Durio zibethinus) fruit", Journal of Plant Physiology, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 33-39
2015 exWisutiamonkul, A., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "Endogenous ethylene regulates accumulation of ฮฑ- and ฮฒ-carotene in the pulp of harvested durian fruit", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 18-23
2015 exPajaree Ingkasupart, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Woo Tae SONG, exJeong Hwa Hong, "Antioxidant activities and lutein content of 11 marigold cultivars (Tagetes spp.) grown in Thailand", Food Science and Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 380-385
2015 exKamontip Sungkaew, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exShinji Kikuchi, "Effect of Gout Drug Treatments on Survival Rate and Morphological Change of Lindernia sp. in vitro", the International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, สิงหาคม - กันยายน 2015, หน้า 191-201
2015 exKamdee, Channatika, exKirasak, Kanjana, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, Wouter G., "Vesicles between plasma membrane and cell wall prior to visible senescence of Iris and Dendrobium flowers", JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, ปีที่ 188, กันยายน 2015, หน้า 37-43
2015 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกุลนิฏพิศ อุดมธนเดช, "Antibacterial Properties of the Extracts from Some Zingibereous Species in Thailand against Bacteria Causing Diarrhea and Food Poisoning in Human", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2015, หน้า 203-212
2015 exKumagai, Tomo'omi, exMudd, Ryan G., exGiambelluca, Thomas W., exKobayashi, Nakako, exMiyazawa, Yoshiyuki, exLim, Tiva Khan, exLiu, Wen, exHuang, Maoyi, exFox, Jefferson M., exZiegler, Alan D., exYin, Song, exMak, Sophea Veasna, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "How do rubber (Hevea brasiliensis) plantations behave under seasonal water stress in northeastern Thailand and central Cambodia?", AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, ปีที่ 213, พฤศจิกายน 2015, หน้า 10-22
2015 exKanpanon, Nicha, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exThaler, Philippe, exKositsup, Boonthida, exGay, Frederic, exLacote, Regis, exEpron, Daniel, "Carbon isotope composition of latex does not reflect temporal variations of photosynthetic carbon isotope discrimination in rubber trees (Hevea brasiliensis)", TREE PHYSIOLOGY, ปีที่ 35, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1166-1175
2015 exNguyen Van Thanh, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Farmers' sustainable agriculture perception in the Vietnam uplands: The case of banana farmers in quang tri province", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2015, หน้า 960-967
2015 inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exพร พันธ์แก่น, exศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ, "Effects of Brassinosteroid and Brassinosteroid Mimic on Photosynthetic Efficiency and Rice Yield under Heat Stress", Photosynthetica , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 312-320
Publish Year National Journal 22
2015 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exณัฐฐา ผดุงศิลป์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในต้นแพงพวยโดยการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 95-103
2015 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิวพร แก้วชุ่มชื่น, "ความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม ‘จุฬาลักษณ์’ และลูกผสมสีเหลือง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 139-151
2015 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกษิดิ์เดช อ่อนศรี, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของผลทุเรียนการค้า", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 363-369
2015 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนางสาวดอกแก้ว จุระ, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, "การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 274-280
2015 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, inนางสาวดอกแก้ว จุระ, "อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในรอบวันของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง.", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 265-273
2015 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโศภิฐา ไพฑูรยากุล, "การประเมินคุณภาพมะขามเปรี้ยว 14 พันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 261-264
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 489-452
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร บุญยืน, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 613-616
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยวิธี Hydropriming ต่อคุณภาพของเมล็ดพริก 2 พันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 617-620
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพริกขี้หนูพันธุ์ห้วยสีทน ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 769-772
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชุติมา บุญเสมา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 641-644
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ จตุอุทัยศรี , inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 457-460
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัญภวิศ อุ้มเครือ, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของบราสิโนสเตียรอยด์และ NAA ต่อการเติบโตผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 629-632
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณฐชล วีรทัตประภา , inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของออกซินและกะปิต่อการขยายพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 669-672
2015 exกมลทิพย์ แสนสม, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 239-251
2015 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุดใจ ล้อเจริญ, "ผลของการเคลือบใบด้วยดินขาวคาโอลินต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซและปริมาณผลผลิตของพริกหวานพันธุ์แคลิฟอร์เนียวันเดอร์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 545-548
2015 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธิ์, "ผลของน้ำสกัดจากเศษเหลือใช้ของต้นมะเขือเทศเป็นสารละลายธาตุหารสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 225-228
2015 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรัณย์พร ล่องชูผล , inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปักชา ใบดอกหิน [Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.]", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 209-212
2015 exโสภิดา ศรีวิลัยวรรณ, exอนวัช สุวรรณกุล, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการขาดน้ำหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของช่อดอกหงส์เหิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 177-187
2015 inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, exนายวิเชียร พุทธศรี, "ผลของการบำบัดน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าโดยใช้ไม้ประดับบางชนิดในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 286-293
2015 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาสพล อุฬารกุล , exศุภณัฐ จึงประเสริฐศักดิ์ , exศักดิ์ศิรักษ? บุญเจียม, exทิพนาถ น?อยแก?ว, "การพัฒนาแถบสีตรวจวัดคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้สีทอง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 48-51
2015 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรภรณ์ ตุ้มน้อย, exปรัชญา เตวิยะ, exวิทยา แก้วศรี, "การขยายพันธุ์เอื้องช้างน้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 101-104

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัญภวิศ อุ้มเครือ, exศศิภา เทียนคำ, "Effect of Brassinosteroids and NAA on Fruit Quality of Pineapple [Ananas comosus (L.) Merr.] cv. Pattawia", International Symposium on GA3 Tropical Fruit 2015, 11 เมษายน 2015, Kaohsiung ไต้หวัน
2015 exPraewphan Jomngam, exKhun-Yang Chen, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChing-Chang SHIESH, "Effect of Ripening and Storage Temperatures on Quality of Atemoya Fruit (Annona cherimoya Mill. X A. squamosal L.)", International Symposium on GA3 Tropical Fruit 2015, 10 - 11 เมษายน 2015, Kaohsiung ไต้หวัน
2015 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKamontip Sungkaew, "In vitro propagation of Globba sherwoodiana", The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae "Gingers for life", 17 - 20 สิงหาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exนางสาวนภาพร โมธินา, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Bagging Colour on Fruit Quality of Thamthimchan Wax Apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr.&Perry)", International Symposium on GA3 Tropical Fruit 2015, 10-11 April 2015. Kaohsiung Taiwan., 8 - 11 เมษายน 2015, Kaohsiung ไต้หวัน
2015 exMs. Valerie Suwanseree, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate variability affects flowering and harvest time of durian, mangosteen and banana in Eastern Thailand", International Symposium on Durian and Other Humid Tropical Fruits, 2 - 4 มิถุนายน 2015, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 29
2015 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนิสา พุ่มโพธิ์ทอง, "การขยายพันธุ์กาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53, 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาววันทนา สมบูรณ์ทรัพย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไดโอดเปล่งแสงต่อการเพิ่มจานวนโปรโตคอร์มไลท์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนียเอียสกุล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายเอกรัตน์ ธนูทอง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตและอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของหงส์เหิน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายภักดี ทิพย์ไกรลาศ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระยะช่อดอกที่เหมาะสมของกล้วยไม้สกุลหวายกระถางเพื่อจำลองการขนส่งทางเรือ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวลลิตา มาละชั่วโมง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของวานิลลา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณภัทร โรจนสกุล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพและการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์ผักบางชนิด", งานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 11 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMathilde Causse, exChristopher Sauvage , "Effect of shrinkage on prediction accuracy of methionine and proline fruit contentsmetabolomic traits in a broad-based tomato population", การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology Conference; GBSBC2015, 10 - 11 กันยายน 2015, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.ชไมพร, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การให้ปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบางชนิดในระบบสวนแนวตั้ง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exณัฐกุล บุญวงศ์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "อิทธิพลของคุณภาพแสงต่อสารต้านอนุมูลอิสระและลูทีนในดอกดาวเรือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชุติมา บุญเสมา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวปาริฉัตร บุญยืน, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพริกขี้หนูพันธุ์ห้วยสีทนภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวกุลธิดา โชทนากูล, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยวิธี Hydropriming ต่อคุณภาพของเมล็ดพริก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณฐชล วีรทัตประภา , inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของออกซินและกะปิต่อการขยายพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัญภวิศ อุ้มเครือ, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของบราสิโนสเตียรอยด์และ NAA ต่อการเติบโตผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ จตุอุทัยศรี , inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธิ์, exMr. Takahiro Oshio, "ผลของน้ำสกัดจากเศษเหลือใช้ของต้นมะเขือเทศเป็นสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวสุดใจ ล้อเจริญ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบใบด้วยดินขาวคาโอลินต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซและปริมาณผลผลิตของพริกหวานพันธุ์แคลิฟอร์เนียวันเดอร์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากต้นไม้ปลูกของดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ ต่อภูมิทัศน์ชุมชน", สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ประจำปี 2558, 9 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรภรณ์ ตุ้มน้อย, exปรัชญา เตวิยะ, exวิทยา แก้วศรี, "การขยายพันธุ์เอื้องช้างน้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exโศภิฐา ไพฑูยากุล, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพมะขามเปรี้ยว 14 พันธุ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวธัญญวรรณ สินธวัฒน์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้นํ้าร้อนในการกำจัดแบคทีเรียและเชื้อราต่อคุณภาพของต้นอ่อนผักกาดหัวและผักขี้หูด", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 11 มิถุนายน 2015, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2015 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรัณย์พร ล่องชูผล , "ผลของวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปักชำใบดอกหิน [Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.]", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9 , 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายปฐมะ ตั้งประดิษฐ์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในต้นกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้โคลชิซิน ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายกิตติคุณ มุขตวาภัย, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาจำนวนโครโมโซมของหงส์เหินสี่ชนิดในประเทศไทย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพงศ์เทพ ตั้งวิศิษย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะสีดอกของชวนชม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exปิยนุช อ้อพงษ์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "ความเข้มข้นของเหล็กและแมงกานีสสำหรับการผลิตผักกาดหอมพันธุ์บัตเตอร์เฮดในระบบ NFT", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน", นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2015
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2015]