ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2014

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

5

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2014

Publish Year International Journal 25
2014 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth and Yield of Eight 'Namwa' (ABB) Banana in Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 241-245
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of AnthuriumFlowers (Anthurium andraeanum) during Low Temperature Storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 179-186
2014 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, exW. Chinachit, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Genome and 2,4-D on Callus Induction from Immature Male Flower of Seven Banana Cultivars", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 253-256
2014 exThwe, A.A., exVercambre, G., exGautier, H., exGay, F., inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Response of photosynthesis and chlorophyll fluorescence to acute ozone stress in tomato (Solanum lycopersicum Mill.)", Photosynthetica, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 105-116
2014 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWelsh, K, exWise, ML, exBohanec, B, exHavey, MJ, "Genetic analyses of anthocyanin concentrations and intensity of red bulb color among segregating haploid progenies of onion", MOLECULAR BREEDING, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 75-85
2014 exvan Doorn, WG, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cross reactivity between ascorbate peroxidase and phenol (guaiacol) peroxidase", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 95, กันยายน 2014, หน้า 64-69
2014 exKamdee, C, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKirk, R, exAllan, AC, exFerguson, IB, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Regulation of lignin biosynthesis in fruit pericarp hardening of mangosteen (Garcinia mangostana L.) after impact", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014, หน้า 68-76
2014 exAmornputti, S, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on storage life of durian fruit", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014, หน้า 111-114
2014 exBunya-Atichartl, K, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Ethylene Induction of Chlorophyll Degradation in Melinjo (Gnetum gnemon L.) Leaves: Lack of Correlation with Chlorophyllase, Chlorophyll Peroxidase and Chlorophyll Oxidase Activities", PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, ปีที่ 97, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 229-235
2014 exSornpoon, W, exBonnet, S, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPrasertsak, P, exGarivait, S, "Estimation of Emissions from Sugarcane Field Burning in Thailand Using Bottom-Up Country-Specific Activity Data", ATMOSPHERE, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 669-685
2014 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doorn, "Pollinia-borne chemicals that induce early postpollination effects in Dendrobium flowers move rapidly into agar blocks and include ACCand compounds with auxin activity", Journal of Plant Physiology, ปีที่ 171, ฉบับที่ 18, พฤศจิกายน 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 1782-1786
2014 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exPhilippe Thaler, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPisamai Chuntuma, exSumit Kunjet, "Modeling for Radial Distribution of Sap Flow in Rubber (Hevea Brasiliensis Muell. Arg.) Trees", Kasetsart Journal (Nat. Sci), ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 534-539
2014 exBua-In, Saowaluck, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exWeimer, Bart C., inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION LEVELS OF THE MONOTERPENE SYNTHASE GENE (ZMM1) IN CASSUMUNAR GINGER (ZINGIBER MONTANUM (KOENIG) LINK EX DIETR.)", ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, มกราคม 2014, หน้า 1321-1331
2014 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHuey-Ling Lin, exChing-Chang SHIESH, "Effects of Chitosan Coatings and Smoke-water on Postharvest Quality of ‘Tainung No. 2’ Papaya Fruits", Taiwan Society for Horticultural Science, ปีที่ 60, ฉบับที่ 4, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 287-299
2014 exHuey-Ling Lin, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChing-Chang SHIESH, "Control of Anthracnose and Phytophthora Fruit Rot Diseases on Papaya Fruits by Smoke-water or Chito", Taiwan Society for Horticultural Science, ปีที่ 60, ฉบับที่ 4, กันยายน - พฤศจิกายน 2014, หน้า 239-251
2014 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exC. Rattamanee, "Pteris x siamica: a novel hybrid between Pteris cretica 'Albo-lineata' and Pteris multifida 'Crestata'.", Acta Horticulturae (ISHS) , ปีที่ 1025, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 71-74
2014 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exC. Rattamanee. , "Inheritance of crested frond in Asplenium nidus and Nephrolepis exaltata.", Acta Horticulturae , ปีที่ 1025, ฉบับที่ 1025, มีนาคม 2014, หน้า 65-69
2014 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exP. Meesakul, "Inheritance of pleated foliage and red flower in Ixora.", Acta Horticulturae , ปีที่ -, ฉบับที่ 1025, มีนาคม 2014, หน้า 61-64
2014 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular phylogeny of maidenhair fern genus Adiantum (Pteridaceae) from Lesser Sunda Island Indonesia based in rbcL and trnL-F", REINWARDTIA A journal on taxonomic botany, plant sociology and ecology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 143-156
2014 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Differential Effects of Sucrose and Plant Growth Regulator on Shoot Multiplication and Bulbil Formation in Oxalis Versicolour In Vitro", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2014, หน้า 227-234
2014 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exPorn Pankean, exSureeporn Homvisasevongsa, exApichart Suksamrarn, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Effects of Brassinosteroid and Brassinosteroid Mimic on Improving Photosynthesis, Lipid Peroxidation, and Rice Seed Set under Heat Stress", Journal of Plant Growth Regulation, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014
2014 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hormone analysis in the locule of mangosteen fruit during apomictic seed development", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 141-146
2014 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of plant hormones in endosperm liquid of mangosteen fruits at young developmental stages", Acta Horticulturae, ปีที่ 1042, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 89-95
2014 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายนพดล เรียบเลิศหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Chen Longqing, exDr. Li Zuo, "Pollen viability, germination, and seed setting ofNelumbo nucifera", ScienceAsia, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 384-392
2014 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "B Genome-Relate Karyotype Variation in Certain Bananas in Thailand", Acta Horticulture, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 85-91
Publish Year National Journal 14
2014 exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิดในสกุลมหาพรหม (กลาย x มหาพรหมราชินี) (วงศ์กระดังงา)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 163-173
2014 inนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ปลูกต้นไม้ฉบับชาวบ้าน: กระบวนการทำได้จริงของดาบตำรวจวิชัย", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Journal of Environmental Management (JEM), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 39-51
2014 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, "สมการพื้นที่ใบอย่างง่ายของไม้ผลเขตร้อนบางชนิด", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 63-68
2014 exศศิภา เทียนคำ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของออกซินต่อการขยายพันธุ์สับปะรดปัตตาเวียด้วยจุก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 89-92
2014 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณวิภา อรุณจิตต์, exอารยา อาจเจริญ เทียนหอม, "ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากและการแตกยอดในกิ่งปักชำหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 162-167
2014 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีระพงษ์ ทรัพย์นำ, exทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, "ผลของอัตราส่วนประกอบต่อคุณภาพของไวน์เปลือกกาแฟและความพึงพอใจของผู้บริโภค", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 415-420
2014 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพและการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์วงศ์แตงบางชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 549-552
2014 exธิดารัตน์ เมธาวรากุล, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฟลาโวนอยด์จากสารสกัดเปลือกมังคุดและขมิ้นชันต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะเขือเทศสีดา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 213-216
2014 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา, exสุทธาสินี ปิ่นทอง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในส่วนต่างๆ ของน้อยหน่าจา นวน 6 พันธุ์", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 217-220
2014 exพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านเชือ้ราจากน้ำมันหอมระเหยของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อ Fusarium solani", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 225-228
2014 exภัทรพร ศรีวราพันธุ์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสาร Paclobutrazol ต่อฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ ปริมาณลูทนี และ การเจริญเตบิโตของดาวเรือง", วิทยศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 449-452
2014 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาจุดกำเนิดเฟินลูกผสมพันธุ์การค้าทางพืชสวนในกูดผีเสื้อพันธุ์ปลูก ‘Mayi’ โดยการวิเคราะห์ลำดับเบสดีเอ็นเอร่วมกับเครื่องหมาย SSCP", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, สิงหาคม 2014, หน้า 478-483
2014 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบัวสอนโบราสี, "การงอกของเมล็ดและการพัฒนาต้นอ่อนเอื้องเขาแกะในสภาพปลอดเชื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 524-528
2014 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลของสารออริซาลินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ในสภาพปลอดเชื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 282-286

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Axel Drescher, exDr. Robert Holmer, "Mapping Vegetables - Understanding the food system of greater Bangkok, Thailand - A web-based collaborative research environment", Regional Symposium on Sustaining Small Scale Vegetable Production and Marketing Systems for Food and Nutrition Security, 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศิริวิมล ศรีมีทรัพย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวพื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ม.ศิลปากร, 22 - 23 พฤษภาคม 2014, กทม. อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exW. Somsuan, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF LOW TEMPERATURE ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANHES OF JAVA APPLE ‘THABTHIMCHAN’", V Postharvest Unlimited ISHS International Conference, 10 - 13 มิถุนายน 2014, Lemesos สาธารณรัฐไซปรัส
2014 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChristopher Sauvage , exMathilde Causse, "Factor Affecting Genomic Selection Accuracy in a Broad-based Population of Tomato", 20th General Assembly and Biennial Conference of Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) 2014 under a theme “Agriculture for the Next Generation", 8 - 11 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShoji Hyodo, exNarumi Nakato, exYasuyuki Watano, "Deciphering the origin of hybrids between Pteris cretica and its closely related sexual species", The 6th Asian Ferns Symposium, 26 - 30 สิงหาคม 2014, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 20
2014 exศศิภา เทียนคำ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารยา อาจเจริญ เทียนหอม, "ผลของออกซินต่อการขยายพันธุ์สับปะรดปัตตาเวียด้วยจุก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณวิภา อรุณจิตต์, exอารยา อาจเจริญ เทียนหอม, "ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากและการแตกยอดในกิ่งปักชำหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีระพงษ์ ทรัพย์นำ, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราส่วนประกอบต่อคุณภาพของไวน์เปลือกกาแฟและความพึงพอใจของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนางศิริวรรณ อุบลเลิศ, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการออกแบบสวนสมุนไพรอย่างครบวงจร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายพงษ์พิชญ์ สุขเจริญ, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของไม้คลุมดิน 5 ชนิดสำหรับสวนแนวตั้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSuthisak Saengtharatip, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "In vitro assessment of Musa (Nam Wah Group) to Fusarium oxysporum f.sp. cubense.", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัตทสึโมะโตะ ซะดะมุ, exวะทะโนะ ยะสุยุกิ, "การศึกษาจุดกำเนิดเฟินลูกผสมพันธุ์การค้าทางพืชสวนในกูดผีเสื้อพันธุ์ปลูก Mayi โดยการวิเคราะห์ลำดับเบสดีเอ็นเอร่วมกับเครื่องหมายSSCP", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exธิดารัตน์ เมธาวรากุล, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฟลาโวนอยด์จากสารสกัดเปลือกมังคุดและขมิ้นชันต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะเขือเทศสีดา ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ , inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยะ เฉลิมกลิ่น , inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "ความงอกของเมล็ดพรรณไม้วงศ์กระดังงา 5 ชนิด ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMathilde Causse, exChristopher Sauvage , "Etude de faisabilit? d’une strat?gie de s?lection g?nomique chez la tomate cultiv?e par validation crois?e (นำเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศส)", INRA genomic selection meeting, 17 - 21 พฤศจิกายน 2014, ระดับชาติภายในประเทศฝรั่งเศส อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลของสารออริซาลินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exเจนวิทย์ สมอคร, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "วัสดุปลูกทดแทนพีทมอสสำหรับต้นกล้าหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิด Nepenthes ampullaria", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 30 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนายธาราทิพย์ สอนสุด, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.ประเดิม วณิชชนานันท์, "อิทธิพลความเค็มของน้ำจากเกลือสมุทรต่อการเจริญเติบโตและอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์เอียสกุล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันทรา แซ่เฮ้ง, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของขนาดเมล็ดต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 - 23 พฤษภาคม 2014, เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร บุญยืน, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพและการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์วงศ์แตงบางชนิด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์วานิลลาพันธุ์ตาฮิติจากการเพาะเลี้ยงตาข้างในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปนัดดา จีนประสม, "ผลของการใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกากกาแฟต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ธีรศักดิ์ พงษาอนุทิน, exนายวัชระ ประชานิยม, exนางสาววิรรณยา คล้อยสาย, "ผลของการใช้ฉนวนและระดับของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบน้ำลึก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายศรัณย์ จิตรสิงห์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอุณหภูมิสูงในระยะพัฒนาดอกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกห้วยสีทน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศักดิ์สิทธิ์ บุญดำ, "ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรทของผักกาดฮ่องเต้ที่ปลูกในระบบ Nutrient Film Technique (NFT)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2014]