ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2006

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

52

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 25
2007 exUthaichay, N, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "1-MCP pretreatment prevents bud and flower abscission in Dendrobium orchids", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 374-380
2007 exJagat Devi Ranjit, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Weed Seed Bank Response to Soil Depth, Tillage and Weed Management in the Mid Hill Ecology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 17-33
2007 exHonsho, C, exSomsri, S, exTetsumura, T, exYamashita, K, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYonemori, K, "Characterization of male reproductive organs in durian; Anther dehiscence and pollen longevity", JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, เมษายน 2007, หน้า 120-124
2007 exManeenuam, T, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "High oxygen levels promote peel spotting in banana fruit", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 128-132
2007 exWittaya Kaewsri, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic Analysis of Thai Amomum (Alpinioideae: Zingiberaceae)Using AFLP Markers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 213-226
2007 exManochai, B, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exKim, MJ, exHong, JH, "Antioxidant activity and total volatile oil content of cassumunar ginger (Zingiber montanum Roxb.) at various rhizome ages", FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน 2007, หน้า 290-293
2007 exSaengpook, C, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Effects of relative humidity on banana fruit drop", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2007, หน้า 151-154
2007 exNoichinda, S, exBodhipadma, K, exMahamontri, C, exNarongruk, T, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Light during storage prevents loss of ascorbic acid, and increases glucose and fructose levels in Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra)", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2007, หน้า 312-315
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Population Ecology of Some Important Palm Species in Phetchabun Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 414-419
2007 exPisamai Chantuma, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPhillipe Thaler, exEric Gohet, "Increase in Carbohydrate Status in the Wood and Bark Tissues of Hevea brasiliensis by Double-cut Alternative Tapping System", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 442-450
2007 exBoonsiri, Krissana, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, Wouter G., "Seed browning of hot peppers during low temperature storage", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 358-365
2007 exNoichinda, S., exBodhipadma, K., exSingkhornart, S., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Changes in pectic substances and cell wall hydrolase enzymes of mangosteen (Garcinia mangostana) fruit during storage", New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 229-233
2007 exPromyou, S., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "Effect of surface coating on ripening and early peel spotting in 'Sucrier' banana (Musa acuminata)", New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 259-265
2007 exSantosa, E, exLian, CL, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exSugiyama, N., "Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, Araceae ", MOLECULAR ECOLOGY NOTES , ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, กันยายน 2007, หน้า 814-817
2007 exRungruchkanont, K, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exอรวรรณ ชัชวาลย์การพาณิชย์, exvan Doorn, WG, "Endogenous auxin regulates the sensitivity of Dendrobium (cv. Miss Teen) flower pedicel abscission to ethylene", FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2007, หน้า 885-894
2007 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ประเภทของลานโล่งในกรุงเทพมหานครจำแนกตามตำแหน่งที่ตั้ง", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 333-341
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Effects of Acute Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Regeneration and Mutation from Leaf Cuttings of African Violet(Saintpaulia ionantha)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 633-640
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chronic Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Formation of Saintpaulia Ionantha (African Violet) Detached Leaves", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 414-419
2007 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exChinprayoon,s., "Effect of holding solutions on vase life of cut Miniature Roses", Acta Horticulturae, ปีที่ 2007, ฉบับที่ 751, สิงหาคม 2007, หน้า 459
2007 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Sodium Dichloroisocyanurate and Sucrose on Vase Life of Cut Roses", Acta Horticulturae, ปีที่ 2007, ฉบับที่ 751, สิงหาคม 2007, หน้า 465
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Site presentation: Rubber flux, CO2, water and energy budget of rubber plantations in Thailand", AsiaFlux newsletter, ฉบับที่ 22, ตุลาคม 2007, หน้า 20-24
2007 inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, exRuangsuttapha, S., exK. Emert, exM. Schroder, exJ. Denduangboripant, exK. Kandhanapoon, "Molecular phylogeny of banana cultivars from Thailand based on HAT-RAPD markers", Genet Resour, มกราคม 2007, หน้า 1565-1572
2007 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Impact of Cymbidium Mosaic Virus on growth and yield of Dendrobium Jaq-Hawaii cv. ‘Uniwai Pearl’. ", Acta Horticulturae , ปีที่ 788, มีนาคม 2007, หน้า 167-173
2007 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The structure and biochemical changes during finger drop in ripening bananas. ", Thai Journal of Agriculture Science, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 127-132
2007 exSuwanaketchanatit, C, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "High efficiency of stable genetic transformation in Dendrobium via microprojectile bombardment", BIOLOGIA PLANTARUM , ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 720-727
Publish Year National Journal 7
2007 exวรัปศร อัคนียุทธ, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสวนสาธารณะกับอุณหภูมิอากาศในเขตเมือง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 25-30
2007 exบุณฑริกา นันทา, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบเพื่อหาสายพันธ์รักษาความเป็นหมันในพริกประดับ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 315-320
2007 inมล.จารุพันธ์ ทองแถม, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exชลลดา สามพันพวง, "อิทธิพลของอายุต้นและระยะเวลาการใช้วันยาวที่เหมาะสมต่อการออกดอกหญ้าหางกระต๋าย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 341-345
2007 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีชณิตตา ธารานุกูล, inดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การผสมพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์พริกประดับที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 347-352
2007 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกต่อการกลายพันธุ์ของไทรย้อยใบแหลมด่าง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 2, ฉบับที่ 38, กรกฎาคม 2007, หน้า 143-149
2007 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของดอกมะลิลา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2007, หน้า 111-119
2007 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exนพดล เกิดดอนแฝก, exสรญา พิบูลย์กุลสัมฤทธิ์, exชาริณี วิโนทพรรษ์, "ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดและออกซิเจนต่ำสุดที่ทนได้ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในสภาพบรรยากาศควบคุม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 238-241

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2007 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Tropical Fruit Crops at Royal Project Foundation", South Subtropical Crops Research Institute Chinese Academy of Tropical Agricultural Science, 1 - 10 พฤศจิกายน 2007, กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of temperature constraints on photosynthesis of rubber (Hevea brasiliensis)", IRRDB International Natural Rubber Conference, 12 - 13 พฤศจิกายน 2007
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Sap flow and water status in adult rubber trees", IRRDB International Natural Rubber Conference, 12 - 13 พฤศจิกายน 2007
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Rubber flux. CO2, water and energy budget of rubber plantations in Thailand", IRRDB International Natural Rubber Conference, 12 - 13 พฤศจิกายน 2007
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "CO2 and water fluxes over a rubber tree ecosystem", AsiaFlux Workshop, 19 - 22 ตุลาคม 2007
Publish Year National Conference 5
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Chronic Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Formation of Saintpaulia ionantha (African Violet) Detached Leaves", International workshop on ornamental plants, 8 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Induction of Mutations in African Violet (Saintpaulia ionantha) by Gamma Radiation", International workshop on ornamental plants, 8 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exสกล ศรีวัณโณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "ผลของอัตราการใช้ปุ๋ยมูลวัวร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารของผักคะน้าที่ปลูกในชุดดินบางเขต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exBoonme K., inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "Study of the Relationship between Factors that Effect the Conversion of Physic Nut Oil to Bio-diesel Fuel", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบพันธุ์องุ่นทำไวน์บางพันธุ์ โดยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2007]