ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Aedes aegyptiAnophelesAnopheles minimusApicultureBacillus thuringiensisBiological ControlColeopteraconservationcrude extractDEETdeltamethrindiversityDuabanga grandifloraecotourismEriophyidaeExcito-repellencyFireflygenetic variationGISHymenopteraInsect pollinatorInsecticideLampyridaeLuciola aquatilisMosquitomosquito vectorsMosquitoesnaturally colored cottonnature educationnew speciesPlasmodium falciparumPlasmodium vivaxPolymerase chain reactionpyrethroidRepellentresistanceSteinernemastingless beestaxonomyToxorhynchites splendensVECTORการควบคุมโดยชีววิธีข้าวข้าวโพดความหลากหลายความหลากหลาย (biodiversity)ความหลากหลายทางชีวภาพจิ้งหรีดชันโรงชีววิธีนวัตกรรมนิเวศวิทยาเนื้อเยื่อวิทยาแบคทีเรียแบคทีเรียบีทีประเทศไทย (Thailand)ปลวกป่าชายเลนปาล์มน้ำมันผักผึ้งพันธุ์ฝ้ายฝ้ายสีพฤติกรรมไพรีทรอยด์มวนน้ำมาลาเรียแมลงแมลงน้ำแมลงน้ำ (aquatic insects)แมลงผสมเกสรแมลงพาหะแมลงวันแมลงวันผลไม้แมลงศัตรูแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูผักแมลงศัตรูพืชยีน cryยุงยุงก้นปล่องยุงลายระดับเศรษฐกิจโรคใบขาวอ้อยไรสี่ขาศัตรูธรรมชาติสารเคมีสารสกัดจากพืชสารสกัดพืชไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหนอนกระทู้ผักหนอนใยผักหอยเชอรี่หิ่งห้อยหิ่งห้อยน้ำกร่อยหิ่งห้อยน้ำจืดอนุกรมวิธานอนุรักษ์อาหารปลอดภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา

E-Mail: agrant@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8350

ดร. อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fagralr@ku.ac.th

Tel.: 029428350

ดร. วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrwda@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8350

ดร. เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและการเงิน

E-Mail: fagrbks@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8350


Persons (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 135 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 163 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 111 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 75 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 135 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 105 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 614 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 418 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 196 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)
 • Unknown 14 เรื่อง (Unknown 14 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 146 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 135 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 51 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 14 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)