ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2023

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2023

Publish Year International Journal 13
2023 inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธันยธร กึ่งสอาด, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง, "Nutritional Properties of Nine Microgreens Consumed in Thailand", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 5800
2023 inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรกนก สันธิ, exผศ.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง, "Evaluation of Bioactive Compounds and Mineral Composition in Thai-VarietyAmaranths", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 6022
2023 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exSomporn Wongpakdee, exLadawan Rattanapolsan, inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPatcharaporn Suwor, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genome-wide association study revealed genetic loci for resistance to fusarium wilt in tomato germplasm", Crop Breeding and Applied Biotechnology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า e43532311
2023 exBasbasan, A.J., exHararak, B., exWinotapun, C., exWanmolee, W., exChinsirikul, W., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lignin Nanoparticles for Enhancing Physicochemical and Antimicrobial Properties of Polybutylene Succinate/Thymol Composite Film for Active Packaging", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023
2023 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of digital image processing for seedling vigor estimation of primed tomato seed", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 1-9
2023 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApinya Wisutiamonkul, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Ethylene regulates peel spotting in fruit of cv. Sucrier banana (Musa acuminata, AA Group): Dependence on ripening stage", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 117-124
2023 exAnasrullah, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exNouvellon, Y., inนางสาวดอกแก้ว จุระ, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, "The Dynamics of Immature Rubber Photosynthetic Capacities Under Macronutrients Deficiencies", Trends in Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023
2023 exKanjana Kirasak, exSutin Kunyamee, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "1-MCP prevents ultrastructural changes in the organelles of Dendrobium petals that are induced by exogenous ethylene", Plant Physiology and Biochemistry, ปีที่ 200, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2023
2023 exWu, C.-F., exTrac, L.V.T., exChen, S.-H., inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, exLe, Q.T., exTu, H.-M., exTsou, C.-P., exHuang, H.-C., inนางสาวนิตยา ชูเกาะ, อาจารย์, exWeng, C.-C., exChou, L.-W., exChen, C.-C., "Enhancing human resilience beyond COVID-19-related stress: public responses to multi-benefits of home gardening", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exIan J. Warrington, "The Dendrobium Orchid: Botany, horticulture, and utilization", Crop Science, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 1829-1888
2023 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exIan J. Warrington, "Carotenoid biosynthesis in durian pulp", Crop Science, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 1889-1903
2023 exWang, X., exBlanken, P.D., exWood, J.D., exNouvellon, Y., exThaler, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exChidthaisong, A., exPetchprayoon, P., exChayawat, C., exXiao, J., exLi, X., "Solar-induced chlorophyll fluorescence detects photosynthesis variations and drought effects in tropical rubber plantation and natural deciduous forests", Agricultural and Forest Meteorology, ปีที่ 339, สิงหาคม 2023
2023 exMoe, N.C., exBasbasan, A.J., exWinotapun, C., exHararak, B., exWanmolee, W., exSuwanamornlert, P., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinsirikul, W., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Application of lignin nanoparticles in polybutylene succinate based antifungal packaging for extending the shelf life of bread", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 39, พฤศจิกายน 2023
Publish Year National Journal 4
2023 exนางสาวภาลินี ขจรเกียรติพาณิช, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตและระยะเวลาในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักชี", แก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 83-95
2023 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ. องครักษ์ จ. นครนายก", แก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 690-701
2023 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุชานรี จันทรขวัญ, inนางสาวนิตยา ชูเกาะ, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดดาวเรืองและความเข้มข้นของสารละลายกรดจิบเบอเรลลิกในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์", วาสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 20-29
2023 inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสานิตย์ นิรพาธ, exวันเพ็ญ ศรีแก้ว, exชยาญ์ ไชยประสพ, "การคัดเลือกสายพันธุ์ทับทิมและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 13-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2023 exDeena Amincen, exNoppawat Armattayawong, exChutatip Thumthurasran, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of seasonal variations on yield and quality of 'RG Siam' mangoes", The 5th International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental, Agricultural and Artificial Intelligence Technologies, 18 - 20 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exPhanwasa Khamsuk, exNoppawat Armattayawong, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of proportions and ingredients on the physicochemical properties andanti-oxidant activity of Ardisia wine", The 5th International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental, Agricultural and Artificial Intelligence Technologies, 18 - 20 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exNoppawat Armattayawong, exDeena Amincen, exChutatip Thumthurasran, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of crown removal method on the quality of ‘Trat Si Thong’ pineapple", The 5th International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental, Agricultural and Artificial Intelligence Technologies, 18 - 20 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2023 exธัญรัตน์ ศิริ, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษารูปแบบการดูดน้ำของเมล็ดมะละกอในน้ำและสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exชุติมณฑน์ ชั้นสกุล , exปวลิศา กังวลกิจ , inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองเบื้องต้นของการใช้สารโคลชิซินต่อการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของหมากผู้หมากเมียพันธุ์ ‘Caruba black’ และ ‘Chocolate queen’ ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exวรชาติ ชัยสมบรูณ์พันธุ์์ , inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการมีชีวิตรอดและการเจริญเติบโตของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรัณย์พร ล่องชูผล , exพรพิพัฒน์ ลิมปนสิทธิชัย, "กระเทียมน้ำในประเทศไทยมีเพียงหนึ่งชนิดจริงหรือ?: ความหลากหลาย การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 9 - 11 มิถุนายน 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exนางสาวพรพิมล ชูกลิ่น, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโพแทสเซียมไนเทรตและอุณหภูมิต่อการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่ผลิตด้วยระบบไม่ใช้ดิน", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 23 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนางสาวกัญญ์วรา เปรมปรี, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตและคุณภาพของผักเคลที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 15 - 17 พฤศจิกายน 2023, อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2023]