ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2016

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

4

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2016

Publish Year International Journal 9
2016 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLaura Pascual, exElise Albert, exChristopher Sauvage , exMathilde Causse, exJean-Paul Bouchet, exFr?d?rique Bitton, exNelly Desplata, exDominique Brunel, exMarie-Christine Le Paslier , exNicolas Ranc , exLaure Bruguier, exBetty Chauchard , exPhilippe Verschave , "Dissecting quantitative trait variation in the resequencing era: Complementarity of bi-parental, multi-parental and association panels", Plant Science, ปีที่ 242, ฉบับที่ -, มกราคม 2016 - มกราคม 2015, หน้า 120-130
2016 exAmornputti, S., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "1-Methylcyclopropene (1-MCP) inhibits ethylene production of durian fruit which is correlated with a decrease in ACC oxidase activity in the peel", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, เมษายน 2016, หน้า 69-75
2016 inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCausse, Mathilde, exSauvage, Christopher, "Efficiency of genomic selection for tomato fruit quality", MOLECULAR BREEDING, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016
2016 exZahara, M., exDatta, A., inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Effects of sucrose, carrot juice and culture media on growth and net CO2 exchange rate in Phalaenopsis hybrid 'Pink'", Scientia Horticulturae, ปีที่ 205, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 17-24
2016 exPeter Annigho?fer, exAitor Ameztegui, exChristian Ammer, exPhilippe Balandier, exNorbert Bartsch, exAndreas Bolte, exLlu??s Coll, exCatherine Collet, exJo?rg Ewald, exNico Frischbier, exTsegay Gebereyesus, exJosephine Haase, exTobias Hamm, exBastian Hirschfelder, exFranka Huth, exGerald Ka?ndler, exAnja Kahl, exHeike Kawaletz, exChristian Kuehne, exAndre? Lacointe, exNa Lin, exMagnus Lo? f, exPhilippe Malagoli, exAndre? Marquier, exSandra Mu? ller, exSusanne Promberger, exDamien Provendier, exHeinz Ro?hle, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exPeter Schall, exMichael Scherer-Lorenzen, exJens Schro?der, exCarolin Seele, exJohannes Weidig, exChristian Wirth, exHeino Wolf, exJo?rg Wollmersta?dt, exMartina Mund, "Species-specific and generic biomass equations for seedlings and saplings of European tree species", European Journal of Forest Research, ปีที่ 135, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 313-329
2016 exPhetsirikoon, S., exPaull, R.E., exChen, N., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "Increased hydrolase gene expression and hydrolase activity in the abscission zone involved in chilling-induced abscission of Dendrobium flowers", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 117, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 217-229
2016 exGiambelluca, Thomas W., exMudd, Ryan G., exLiu, Wen, exZiegler, Alan D., exKobayashi, Nakako, exKumagai, Tomo'omi, exMiyazawa, Yoshiyuki, exLim, Tiva Khan, exHuang, Maoyi, exFox, Jefferson, exYin, Song, exMak, Sophea Veasna, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Evapotranspiration of rubber (Hevea brasiliensis) cultivated at two plantation sites in Southeast Asia", WATER RESOURCES RESEARCH, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 660-679
2016 exศจี เชาว์ดำริกุล, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Breaking seed dormancy in smooth loofah (Luffa cylindrica (L.) M. Roem.) using scarification and dry heat treatment", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 85-89
2016 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannee Chinsirikul, exBongkot Hararak, exNoppadon Kerddonfag, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal Poly(lactic acid) Films Containing Thymol and Carvone", MATEC Web of Conferences, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 06107
Publish Year National Journal 24
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนนทกร พรธนะวัฒน์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exมาริษา สุขปานแก้ว, "การเพาะเมล็ดมัลเบอร์รี่ในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 265-272
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาพย์แก้ว แก้วนาบอน, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "การขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เวียดนาม GQ2 ในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 273-282
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริกาญจนา ตาแก้ว, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ด การรอดชีวิต และการเจริญเติบโตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 283-295
2016 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, exนุชรัฐ บาลลา, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "ชิ้นส่วนที่เหมาะสมของต้นลินเดอเนียร์เตตราพลอยด์ที่ขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 227-232
2016 exนางสาวกฤติกา อนันต์ชัยลิขิต, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "สัดส่วนระหว่างพรรณไม้ระดับกลางในงานภูมิทัศน์ที่กระจายพันธุ์ในไทยกับพรรณไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่จำหน่ายในตลาดพรรณไม้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 279-292
2016 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exเจนจิรา เชาว์ไว, exการิตา จงเจือจาง, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 317-320
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุคุณวัต สุขแก้ว, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของการกระตุ้นความงอกด้วนสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 129-132
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฎา เม้ยชม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกรดซาลิไซลิกต่อคุณภาพของเมล็ดและความแขง็แรงของต้นกล้ามะเขือเทศ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 329-332
2016 exวิวรรณยา คล้อยสาย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวสีม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 333-336
2016 exจิราวรรณ คงวิชัย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความมีชีวิตด้วยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุ์แฟง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 337-340
2016 exอัฐตพล จรบุรมย์ , inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจพืชกลุ่มเทอริโดไฟต์ที่ใช้เป็นพรรณไม้น้าประดับในประเทศไทย", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-9
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุตา จิตรอิ่ม, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง โน้มกิ่ง และริดใบต่อผลผลิตผลมัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 153-156
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศักดิ์ จิราสุคนธ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ซิชู", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 181-184
2016 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, exองอาจ ถาพรภาษี, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 175-186
2016 exนายภาคิณ หมั่นทุ่ง, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อองค์ประกอบภูมิทัศน์ในสถานศึกษาเอกชน:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต", Veridian E-Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 1646-1658
2016 exนางสาวสิริวรรณ ศิริศาถาวร, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการพ่นกรดซาลิไซลิกต่อผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศท่ีปลูกในสภาพขาดน้ำระยะสั้น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 545-548
2016 exอัศนัย แก่นจันทร์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานของผู้ใช้สวนวนธรรม กรุงเทพมหานคร", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 293-304
2016 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, exธนากร พูลทวี, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่ากะเลิงและภูไท จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 368-372
2016 exสมควร บุญศรีนุกุล, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานของแตงไทยและเมล่อนพันธุ์การค้าต่อเชื้อโรคเหี่ยวฟิวซาเรี่ยมสายพันธุ์ 1", Agricultural Science Journal, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 163-173
2016 exนางสาวนภสร เชี่ยวชูกุล, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.ประเดิม วณิชชนานันท์, "ผลกระทบจากความเค็มของน้ำต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของแวนด้า ‘ใจรักพิ้งค์’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 197-200
2016 exแพรวไพลิน ฉายศิริกุล, exกุลนรี ปานทอง, exวิภากร คล้ายดอกจันทร์, exทิพนาถ น้อยแก้ว, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในมะม่วงมันเดือนเก้าตัดแต่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรีย Pediococcus lolii", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 17-21
2016 exวรุณยุพา จุ้ดศรี, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, ex ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , exวิชัย ภูริปํญญวานิช, "การปรับปรุงพันธุ์เฟื่องฟ้าพันธุ์สาวิตรีโดยการใช้รังสีแกมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 429-440
2016 exพีรยุทธ สิรินฐนกร, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไมคอร์ไรซาร่ วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 357-360
2016 exสุทธาสินี ปิ่นทอง, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exวิชัย ภูริปัญญวานิช, "การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่และไทรย้อยใบแหลมโดยการใช้รังสีแกมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 441-451

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 15
2016 exPunsarat Bumrungkhet, exSomchok Ragsarag, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison between 1/2 MS and VW Media for Vanilla planifolia ‘Andrew’ Micropropagation", The 12th Asia Pacific Orchid Conference , 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exChanakarn Boongaree, exSomchok Ragsarag, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of using VW and 1/2 MS for Anoectochilus formosanus Hayata Micropropagation", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exKeito Iida, exNataporn Promdontree, exSomchok Ragsarag, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Micropropagation and Synthetic Seed Storage of Dendrobium ‘Soamsawali’", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.ลลิตา มาละชั่วโมง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Seasonal Variation of Photosynthesis in Four Vanilla Cultivars", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.นภสร เชี่ยวชูกุล, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.ประเดิม วณิชชนานันท์, "Growth and Photosynthetic Parameters of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ at Flowering Stage under Saline Water Stress", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.อรพินท์ อุนาพรม, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on Morphology and Growth of Seven Vanilla Cultivars", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายนิติพงศ์ หอวัฒนพาณิชย์, exน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Paclobutrazol on Anoectochilus burmanicus Rolfe. In Vitro", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Light Quality on Growth and Development of In Vitro Cultured Vanilla tahitensis J.W. Moore ‘Tahiti’ Plantlet", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายภักดี ทิพย์ไกรลาศ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of 1-MCP on Photosynthetic Parameters of Potted Dendrobium Orchid in Simulated Shipping Condition", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายธาราทิพย์ สอนสุด, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.ประเดิม วณิชชนานันท์, "Water Salinity on Growth and Development of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ of Different Ages", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.วันทนา สมบูรณ์ทรัพย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Light Emitting Diode (LEDs) on Shoot Induction from PLBs of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.เจตปรียา เจริญสุวรรณ, exน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Light Emitting Diode (LED) on Shoot Induction and Growth of Anoectochilus roxburghii (Will.) Lindl. In Vitro", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.จิราภรณ์ สุทธิประภา, exน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Benzyladenin on Shoot Multiplication of Vanilla pompona Schiede In Vitro", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "AGRICULTURAL INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN THAILAND", The 2016 FFTC-MARDI International Workshop on Effective IP Protection and Commercialization Strategies for Agricultural Innovation, 19 ตุลาคม 2016, มาเลเซีย
2016 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannee Chinsirikul, exBongkot Hararak, exNoppadon Kerddonfag, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal poly(lactic acid) films containing thymol and carvone", International Seminar on Materials Science and Application (SMSA 2016), 25 - 26 มิถุนายน 2016, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 21
2016 inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, "ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศักดิ์ จิราสุคนธ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ซิชู", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, จังหวัดเชียงราย อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exเจนจิรา เชาว์ไว, exการิตา จงเจือจาง, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, เชียงราย ประเทศไทย
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาริตา วจีสุทร, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกระตุ้นความงอกต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 exวิวรรณยา คล้อยสาย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวสีม่วง", การประชุททางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 exนายภาคภูมิ ศรีโพธิ์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี hydropriming ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิตยา เงินแถบ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของการห่อผลต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exถิรวุธ บุญวงศ์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลผลิตมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาววิวรรณยา คล้อยสาย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวสีม่วง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวจิราวรรณ คงวิชัย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความมีชีวิตด้วยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุ์แฟง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกฤษฎา เม้ยชม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกรดซาลิไซลิกต่อคุณภาพของเมล็ดและความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุคุณวัติ สุขแก้ว, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุตา จิตรอิ่ม, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง โน้มกิ่ง และริดใบต่อผลผลิตผลมัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "Propagation techniques for Dendrobium crumenatum Sw", The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), , 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติคุณ มุขตวาภัย, "ความสามารถในการผสมข้ามของฟักข้าวที่เก็บรวบรวมจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพรรณิภา สุขเมือง, "การศึกษาจำนวนโครโมโซมของเฟินชายผ้าสีดาในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 , 16 - 18 มิถุนายน 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2016 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัฐตพล จรบุรมย์ , "การสำรวจพืชกลุ่มเทอริโดไฟต์ที่ใช้เป็นพรรณไม้น้ำประดับในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exสุวรรณี ชะเอม, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพ่นละอองน้ำ ความถี่ในการให้น้ำในรอบวัน และการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูในปีที่ 2", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครัังที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 exศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล, exสมโชค รักษารัก, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถในการผสมข้ามของฟักข้าวที่เก็บรวบรวมจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน้ำเพชร พรหม์สุวรรณ, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฟอกฆ่าเชื้อและระดับความเข้มข้นของ BA ต่อการชักนำยอดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลีและหน่อกล้วยหิน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพีรยุทธ สิรินฐนกร, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริลักษ์ แก้วสุรลิขิต, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไมคอร์ไรซาร่วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2016]