Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University , ญี่ปุ่น, 2547
  • M.A.(Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University, ญี่ปุ่น, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  ‘Namwa’ BananaAdditive main effects and multiplicative interaction analysisAFLP markerAmyloseAnthocyanin contentAnthocyaninsArtificial seedBAbat flowerBlack galingaleBlack gingerbreedingBreeding programBrevundimonas sp.CalanthecallusCallus inductionCardamonCaroteniodcassumunar gongerChilli breedingChromosomechromosome numbercolchicineColchicine treatmentconservationCordylineCrop improvementCross-pollinationCrude extractCucurbitaceaeCultivation TechniquesCurcumaCurcumincut flowercut flower foodCutting backCyanidin derivativesCytokininDancing ladies gingerDendrobiumDionaeaDionaea muscipulaDNA markerDNA sequencesDormancydry matter contentDurationEHA105ethyleneEvaluationFicusflavonoid extractFlow cytometryFlower colorgamma rayGene transcriptgenetic engineeringgenetic variationgenus MitrephoragerminationgingerGlobbaGlobba sp.HaworthiaHeat treatmenthermaphrodite flowerImprovementin vitroIn vitro conservationIn vitro cultureIndigenous orchids, diversity, potentialInduced MutationMedia formulamicropropagationMolecular markerOrchidOrnamental plantoryzalinPasting propertiespotatoSpathoglottis hybridatissue culturetissuecultureVanillavariabilityVenus Flytrapsกระชายดำการกลายพันธุ์การขยายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแคลลัสไซโตไคนินเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไพลรังสีแกมมาหงส์เหินหงส์เหิน ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม AFLPหมากผู้หมากเมีย

  Interest

  Molecular Biology Techniques, Plant Breeding, Plant Tissue Culture, Cultivation Techniques, ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2562 - พ.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
  • พ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวนฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 49 เรื่อง (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (151)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Evaluation of specific gravity of potato varieties in Ethiopia as a criterion for determining processing qualityAbebe T., Wongchaochant S., Taychasinpitak T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 30-41
  17
  2Variation of mineral concentrations among different potato varieties grown at two distinct locations in EthiopiaAbebe T., Wongchaochant S., Taychasinpitak T., Leelapon O.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 837-850
  13
  3Analysis of anthocyanins and the expression patterns of genes involved in biosynthesis in two Vanda hybridsJunka N., Kanlayanarat S., Buanong M., Wongchaochant S., Wongs-Aree C.2011International Journal of Agriculture and Biology
  13(6),pp. 873-880
  10
  4Dry matter content, starch content and starch yield variability and stability of potato varieties in amhara region of EthiopiaAbebe T., Wongchaochant S., Taychasinpitak T., Leelapon A.O.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 671-683
  9
  5Analysis of flower scent of freesia species and cultivarsWongchaochant S., Inamoto K., Doi M.2005Acta Horticulturae
  673,pp. 595-601
  8
  6Development of means for delaying senescence and prolonging the vase life of cut flowers of Vanda orchid 'Sansai Blue'Khunmuang S., Khunmuang S., Kanlayanarat S., Kanlayanarat S., Wongchaochant S., Wongs-Aree C., Wongs-Aree C., Meir S., Buanong M., Buanong M.2018Acta Horticulturae
  1213,pp. 581-586
  5
  7Petal color and petal form mutations observed in Torenia hybrida following gamma irradiation in vitroSuwanseree V., Teerakathiti T., Wongchaochant S., Taychasinpitak T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 656-665
  4
  8Phylogenetic classification of Freesia spp. by morphological and physiological characteristics and RAPD markersWongchaochant S., Doi M., Imanishi H.2002Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
  71(6),pp. 758-764
  4
  9Effect of colchicine on increasing pollen viability in a Curcuma hybrid (Curcuma sparganifolia × C. parviflora)Ketmaro S., Taychasinpitak T., Mongkolchaiyaphruek A., Wongchaochant S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(3),pp. 363-370
  3
  10Monitoring of active constituents of turmeric (Curcuma longa L.) rhizome stored under supplemented white LED-light with different light intensitiesWangchuk K., Manochai B., Chulaka P., Wongchaochant S., Chintakovid W., Pumprasert J.2019Acta Horticulturae
  1245,pp. 131-138
  3
  11Analysis of the phenotypic diversity within cultivated potato varieties in Ethiopia at three locationsAbebe T., Wongchaochant S., Taychasinpitak T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 803-817
  2
  12Micropropagation and in vitro short-term storage of Globba sherwoodiana W.J. Kress & V. GowdaMuktawapai K., Wongchaochant S.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 405-414
  0
  13Variation in chemical composition and pasting properties of starches of different potato varieties grown at different locations in Amhara Region, EthiopiaAbebe T., Wongchaochant S., Taychasinpitak T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 166-181
  0
  14Identification of a Genome-specific RAPD Marker to Freesia corymbosa (Burm. f.) N. E. Br. among Freesia Cultivars (F. hybrida hort.) to Detect their LineageWongchaochant S., Doi M., Inamoto K., Imanishi H.2003Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
  72(6),pp. 536-538
  0
  15Differential display screening of genes involved in drought and salt tolerance in three cultivars of Prunus mume sieb. et zucc.Wongchaochant S., Negoro K., Kou M., Hanada H.2007Acta Horticulturae
  763,pp. 259-266
  0
  16Semiquantitative expression of anthocyanin biosynthetic genes in a vanda hybrid-pale mauve (V. teres × V. hookeriana)Junka N., Kanlayanarat S., Buanong M., Wongchaochant S., Wongs-Aree C.2012Acta Horticulturae
  943,pp. 131-136
  0