ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2017

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 16
2008 exSopheaveasna Mak, exSali Chinsathit, exAphiphan Pookpakdi, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Fertilizer and Irrigation on Yield and Quality of Rubber (Hevea brasiliensis) Grown in Chanthaburi Province of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 226-237
2008 exPromyou, S, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Hot water treatments delay cold-induced banana peel blackening", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, เมษายน 2008, หน้า 132-138
2008 exLuangsuwalai, K, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWisutiamonkul, A, exvan Doorn, WG, "Lack of visible post-pollination effects in pollen grains of two Dendrobium cultivars: relationship with pollinia ACC, pollen germination, and pollen tube growth", FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2008, หน้า 152-158
2008 exWilawan Kraikruan, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Capsaicin on Germination of Colletotrichum capsici Conidia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 417-422
2008 exWilawan Kraikruan, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "Capsaicin and Dihydrocapsaicin Contents of Thai Chili Cultivars", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 611-616
2008 exDangcham, S, exBowen, J, exFerguson, IB, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of temperature and low oxygen on pericarp hardening of mangosteen fruit stored at low temperature", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008, หน้า 37-44
2008 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Status of ornamental plants in Thailand.", Acta Horticulturae , ปีที่ 788, มีนาคม 2008, หน้า 29-36
2008 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exภิรมย์ ลินลา, "Inheritance of petiole colors in aglaonema. ", Acta Horticulturae, ปีที่ 788, มีนาคม 2008, หน้า 103-106
2008 exสุทิน กันยะมี, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWouter G. van Doorn, "The transcript abundance of an expansin gene in ripe sapodilla (Manilkara zapota) fruit is negatively regulated by ethylene. ", Functional Plant Biology , ปีที่ 35, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 1205-1211
2008 exน.ส.วิชุดา สมส่วน, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", Thai Journal of agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 139-142
2008 exBoonsong Ekpong, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "Seed Physiological Maturity in Dill (Anethum graveolens L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 1-6
2008 inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Factors affecting fruit abortion in agynoecious cucumber cultivar", Journal of Applied Horticulture, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008
2008 inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Effect of pollination on cell division, cell enlargement, and endogenous hormones in fruit development in a gynoecious cucumber", Scientia Horticulturae, ปีที่ 116, มีนาคม - พฤษภาคม 2008, หน้า 1-7
2008 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pollen abortion in the flower of mangosteen ", Acta Horticulturae, ปีที่ 787, ฉบับที่ 1, เมษายน 2008, หน้า 245-249
2008 inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Effects of Air Temperature at the Seedling Stage and Pollination on the Development of Pistillate Flowers and Fruit Set in Cucumbers", Environ. Control Biol., ปีที่ 46, ธันวาคม 2008, หน้า 249-256
2008 exL. Lerslerwong, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Autocatalytic Ethylene Production by Dendrobium Flowers during Senescence Induced by Exogenous Ethylene", Thai Journal of agricultural Science , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3-4, มกราคม 2008, หน้า 91-99
Publish Year National Journal 4
2008 exชาลินี ตั้งสมบัติวิจิตร, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการกลายพันธุ์ของกิ่งปักชำแพรเซี่ยงไฮ้", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 55-64
2008 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกสีเหลืองเพื่อให้ทนฝน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 337-348
2008 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, "การตรวจสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดพันธุ์ป๊อกดำและริเบียร์ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 17-21
2008 exประนอม สิมละคร, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการกรีดยางกับสภาพหน้ากรีดเสียหายของสวนยางพ้นสงเคราะห์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 293-302

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2008 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, "Lesson Learned for Ontology Construction with Thai Rice Case Study", The World Conference on Agricultural Information and IT: Joint Conference of 12th IAALD, 6th AFITA, 6th WCCA. , 24 - 27 สิงหาคม 2008, Tokyo ญี่ปุ่น
2008 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ThaiFlux", AsiaFlux Workshop 2009 Integrating Cross-scale Ecosystem Knowledge: Bridges and Barriers , 17 - 19 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชุดา สมส่วน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Different Temperatures on Quality of Java Apple Fruits", 4th International Symposium on Tropical & Subtropical Fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, Bogor, West Java สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Above-and belowground biomass and net primary productivity of rubber plantation (Hevea rasiliensis Muell. Arg.)", Proceeding of International Rubber Research and Development Board Conference, 13 - 15 ตุลาคม 2008, มาเลเซีย
2008 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Temperature acclimation of photosynthesis in rubber tree (Hevea rasiliensis).", Proceeding of International Rubber Research and Development Board Conference, 13 - 15 ตุลาคม 2008, มาเลเซีย
2008 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Control of senescent spotting in banana fruit", Banana and plantain in Africa : Harnessing international partner ships to increase research impact, 5 - 9 ตุลาคม 2008, สาธารณรัฐเคนยา
2008 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPromyou, S, "Cultivar difference in peel blackening of banana fruit during low temperature storage", Banana and plantain in Africa : Harnessing international partner ships to increase research impact, 5 - 9 ตุลาคม 2008, Mombasa สาธารณรัฐเคนยา
2008 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsira Fuongfuchat, exWannee Chinsirikul, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Selection of Appropriate Film Permeability for Mangoes based on O2 and CO2 Tolerances and Optimum Controlled Atmosphere Conditions", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 22
2008 exรวมพร เกษราพงศ์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานจากการติดตากิ่งพันธุ์พลับบนต้นตอกล้วยฤๅษี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอของกล้วยบางชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดกล้วย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุพินยา จันทร์มี, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตขององุ่นทำไวน์พันธุ์ Chenin blanc", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exบุญส่ง เอกพงษ์, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "การแก่ทางสรีรวิทยาของผักชีลาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exรัศมี สิมมา, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, inมล.จารุพันธ์ ทองแถม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานของเฟิร์นบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exดารินทร์ แซ่ตั้ง, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, "การใช้หญ้าแฝกในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.วิชุดา สมส่วน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 exน.ส.กาญจนา กิระศักดิ์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตายของเซลล์ระหว่างการชราภาพของดอกกล้วยไม้หวายที่ถูกชักนำโดยเอทิลีน", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดพันธุ์ป๊อกดำและริเบียร์ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธีรศักดิ์ แสงเพ็ง, "ผลของการเคลือบ ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวาและพริก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของ 1-methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทิน กันยะมี, "การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีน expansins และเอนไซม์ที่ย่อยสลายผนังเซลล์ ในระหว่างกระบวนการเจริญเติบโตและการอ่อนนุ่มของผลละมุด ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การแสดงออกของยีนและการวิเคราะห์โปรโมเตอร์ของยีนที่ควบคุมการเปลี่ยนสีของผลมังคุด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเอนไซม์ lipoxygenase และ antioxidant ระหว่างการเก็บรักษาใบแมงลัก (Ocimum x citriodourum) ที่อุณหภูมิต่ำ ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 exปณัฐ สุมาลย์โรจน์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, "การวางผังบริเวณสถานพักตากอากาศท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 exพชริดา แข่งขัน, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวันปลูกและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรวรรณ พานิกร, exลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Germicides on Keeping Quality of Cut Lotus Flowers", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8, 16 - 18 ตุลาคม 2008, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งองุ่น", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารสกัดสาหร่ายทะเลต่อผลสำเร็จในการต่อกิ่งอะโวคาโด", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การรวบรวมอะโวคาโดสายพันธุ์ Hass 4 สายพันธุ์ เพื่อทำแปลงแม่พันธุ์", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "อะโวคาโดพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2008]