ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2013

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

10

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 27
2013 exThwe, A.A., exVercambre, G., exGautier, H., exPagรจs, L., exJourdan, C., exGay, F., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Dynamic shoot and root growth at different developmental stages of tomato (Solanum lycopersicum Mill.) under acute ozone stress", Scientia Horticulturae, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 317-325
2013 exRatchanee Pattaravayoa, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doorn, "Sucrose feeding of Cut Dendrobium inflorescences promotes bud opening,inhibits abscission of open flowers, and delays tepal senescence", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 7-10
2013 exLerslerwong, L., exRugkong, A., inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The harvest period of mangosteen fruit can be extended by chemical control of ripening-A proof of concept study", Scientia Horticulturae, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 13-18
2013 exสุกันยา ชิดตระกูล, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Modified Atmosphere Reduces Chilling Injury of Mango Fruit duringLow Temperature Storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 992, ฉบับที่ -, มิถุนายน - กรกฎาคม 2013, หน้า 513-519
2013 exนฤมล มาแทน, exนิรันดร มาแทน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Enhanced inhibition of Aspergillus niger on sedge(Lepironia articulata) treated with heat-cured lime oil", Journal of Applied Microbiology, ปีที่ 115, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กรกฎาคม 2013, หน้า 376-381
2013 exละอองศรี ศิริเกษร, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doorn, "Low temperature-induced water-soaking of Dendrobium inflorescences: Relation with phospholipase D activity, thiobarbaturic-acid-staining membrane degradation products, and membrane fatty acid composition", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 80, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - กรกฎาคม 2013, หน้า 47-55
2013 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWisutiamonkul, A., exVan Doorn, W.G., "Apparent synergism between the positive effects of 1-MCP and modified atmosphere on storage life of banana fruit", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 85, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2013, หน้า 173-178
2013 exธ๊รารัตน์ แช่มชัยพร, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Selection of the Most Appropriate Coating Particle Film for Improving Photosynthesis in Mango", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 323-332
2013 exอภิญญา วิสุทธิอมรกุล, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ROLE OF STIGMATIC FLUID IN OVARY GROWTH AND SENESCENCEOF POLLINATED DENDROBIUM FLOWERS", European Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 43-47
2013 exกาญจนา เหลืองสุวาลัย, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "COMPATIBLE AND INCOMPATIBLE POLLINATION AND THE SENESCENCEAND OVARY GROWTH OF DENDROBIUM FLOWERS", European Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 35-42
2013 exChongchatuporn, U., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "Chilling injury in mango (Mangifera indica) fruit peel: Relationship with ascorbic acid concentrations and antioxidant enzyme activities", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 86, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 409-417
2013 exAbebe, T., inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of specific gravity of potato varieties in Ethiopia as a criterion for determining processing quality", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 30-41
2013 exAbebe, T., inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Variation in chemical composition and pasting properties of starches of different potato varieties grown at different locations in Amhara Region, Ethiopia", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 166-181
2013 inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Home garden styles in Thailand during 1981-2008", ACTA Horticulturae , ปีที่ 999, ฉบับที่ 999, มิถุนายน 2013, หน้า 121-125
2013 exvan Doorn, WG, exKirasak, K, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Amorphous areas in the cytoplasmof Dendrobium tepal cells:Production through organelle degradationand destruction through macroautophagy?", Autophagy, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 1159-1166
2013 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exPankean, P., exSuksamrarn, A., inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of a brassinosteroid and an ecdysone analogue on pollen germination of rice under heat stress", Journal of Pesticide Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2013, หน้า 105-111
2013 exChamchaiyaporn, T., inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exHenpitak, C., "Effects of kaolin clay coating on mango leaf gas exchange, fruit yield and quality", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 479-491
2013 inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, exGay, F., exChairungsee, N., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exChantuma, P., inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exThaler, P., exEpron, D., "Soil CO2 efflux and soil carbon balance of a tropical rubber plantation", Ecological Research, ปีที่ 28, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2013, หน้า 969-979
2013 exKunjet Sumit, exP. Thaler, exF. Gay, exB. Kositsup, exP. Chuntuma, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Diurnal Dynamics of Stand Transpiration and Stomatal Conductance in Rubber (Hevea brasilliensis Muell. Arg.)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 648-662
2013 exKetkakomol, S., exLerksomlan, T., exClรฉment-Vidal, A., exChantuma, P., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exThaler, P., exDrevet, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exGohet, E., exLacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approach", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 15-19
2013 exAzhar, A., inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exRattanawong, R., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Responses of chlorophyll fluorescence, stomatal conductance, and net photosynthesis rates of four rubber (Hevea brasiliensis) genotypes to drought", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 11-14
2013 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exWondyifraw Tefera, "In Vitro Chromosome Doubling in Korarima [Aframomum corrorima (Braun) P.C.M. Jansen] Using Coolchicine and Oryzalin", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 684-694
2013 exSasiree Boonbongkarn, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exDr.Shinji Kikuchi, "Effect of Colchicine Tablets on Morphology of Torenia fournieri", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2013, หน้า 299-309
2013 exBeyene Demtsu, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Induced Mutation by Colchicine Treatment of Somatic Embryos in ‘Namwa’ Banana (Musa sp. ABB)", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2013, หน้า 311-320
2013 exTesfaye Abebe, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Analysis of the Phenotypic Diversity Within Cultivated Potato Varieties in Ethiopia at Three Locations", Kasetsart Journal (Naatural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 803-817
2013 inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงภัทร ไชยชนะ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, "Carbon Use Efficiency of First Ratoon Cane by Eddy Covariance Technique", International Journal of Environmental Science and Development , ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2013, หน้า 488-491
2013 inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงภัทร ไชยชนะ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, "Water Use Efficiency of the First Ratoon Cane by Eddy Covariance Technique", International Journal of Environmental Science and Developmemt, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2013, หน้า 604-607
Publish Year National Journal 12
2013 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจำนอง โสมกุล, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44 , ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 85-88
2013 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exน.ส.คนึงขวัญ วิชชุตเวส, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของใบมันเทศประดับ", Agricultural Science Journal, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 191-200
2013 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.อำภา บัวระภา, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, "ภูมิทัศน์พื้นถิ่น อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย", หน้าจั่ว, ปีที่ -, ฉบับที่ 27, มกราคม - สิงหาคม 2013, หน้า 127-141
2013 exดวงจิต โตไทยะ, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้หงส์เหินกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ", Agriculture Science Journal (วิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 259-268
2013 exปิยธิดา แร่ทอง, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมข้ามชนิด", Agricultural Science Journal (วิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 309-318
2013 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศิริวิวัฒน์ แสนจันทร์, "การปรับปรุงพันธุ์พริกม่วงเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินในผล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 229-238
2013 exMai Vu Thi, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Bio-charcoal and Organic Fertilizer on the Growth of Mini Chinese Kale", Agricultural Sci. J., ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 648-656
2013 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าต่อคุณภาพและผลผลิตของปทุมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 75-82
2013 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การพรางแสงด้วยสีของตาข่ายพรางแสงต่อคุณภาพและผลผลิตของปทุมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 83-92
2013 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีริศ ศุภทัศนำ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำควันไม้ต่อกำรงอกของเมล็ดและกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำน้อยหน่ำพันธุ์เพชรปำกช่อง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 573-576
2013 inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, exวรนุช พรเสนาะ, "ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม", Naresuan University Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 25-29
2013 exจันจิรา รัตนะ, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exShiji Kikuchi, "การกระจายตัวของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแววมยุราลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) ที่เป็นเตเตระพลอยด์ในประชากรรุ่นที่ 2", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 2-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2013 exMai Vu Thi, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Bio-charcoal and Organic Fertilizer on the Growth of Mini Chinese Kale", The 1st International Conference on Research and Development of Tropical and Sub-tropical Crops, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exKetkakomol, S., exLerksomlan, T., exClรฉment-Vidal, A., exChantuma, P., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exThaler, P., exDrevet, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exGohet, E., exLacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approach", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
2013 exAzhar, A., inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exRattanawong, R., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Responses of chlorophyll fluorescence, stomatal conductance, and net photosynthesis rates of four rubber (Hevea brasiliensis) genotypes to drought", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
Publish Year National Conference 10
2013 exนายเฉลิมพล วรรณประเสริฐ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของต้นไทรไข่มุก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรศักดิ์ เกษมสิริสวัสดิ์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำนอง โสมกุล, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายธีรโชติ ฮีสวัสดิ์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบวันของสับปะรดสีพันธุ์การค้าบางพันธุ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายสิทธิศักดิ์ นุกูลกิจ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของหงส์เหิน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวพิมพ์ชนก หลิมศิริวงษ์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของชบา", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายพรพิพัฒน์ เกษมทรัพย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "วัสดุเกาะยึดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นอ่อนวานิลลาที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12, 10 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวน้ำทิพย์ รัศมีรณชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอาหารสังเคราะห์และความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้หวายแคระในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exปิติมา พุ่มพวง, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุลหงส์เหิน 45 ตัวอย่างโดยเทคนิค AFLP", การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิดในสกุลมหาพรหมวงศ์กระดังงา", การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีริศ ศุภทัศนา, exอ.ดร. พิจิตรา แก้วสอน, "ผลของน้ำควันไม้ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2013 inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดลยา หนูแก้ว, "", Kasetsart University, 2013
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2013]