Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, National Chung Hsing University , ไต้หวัน, 2562

  Expertise Cloud

  Edible potted plantflower forcingGerminationLag phaseMean germination timeoff-season flower stalksOrnamental plantPassion fruitSealed aluminum foil bagsSeed moisture contentSeed soakingSeed storabilityTolumnia กล้วยไม้กล้วยไม้tolumniaกล้วยไม้กระถางกล้วยไม้แคระกล้วยไม้ลูกผสมกล้วยไม้หวายดอนมารีการคัดเลือกพันธุ์การชักนําดอกการแช่เมล็ดการผลิตไม้ดอกไม้ประดับการสกัดความงอกความชื้นของเมล็ดจิบเบอเรลลินถุงซิปอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิทน้้ามันหอมระเหยปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพื้นที่สูงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้กระถางทานได้ Plant growth retardantsไม้ประดับระยะงันโรสแมรี่ลาเวนเดอร์เวลาเฉลี่ยในการงอกสารชะลอการเจริญเติบโตสารแพคโคลบิวทราโซลเสาวรสออกดอกนอกฤดูออนซิเดียมแฟนซีแคระอายุการเก็บรักษาเมล็ด

  Interest

  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ, กล้วยไม้, ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • แปลงทดลอง2 ภาควิชาพืชสวน
   • เรือนกล้วยไม้ระพี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)