ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2012

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 13
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doornd, "Salicylic acid alleviates chilling injury in anthurium (Anthurium andraeanum L.) flowers", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 104-110
2012 inดร.อภิตา บุญศิริ, exPaull, RE, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Increased activities of phenyalanine ammonia lyase, peroxidase, and cinnamyl alcohol dehydrogenase in relation to pericarp hardening after physical impact in mangosteen (Garcinia mangostana L.)", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 87, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 231-236
2012 inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, exYoko Mine, exShoko Hikosaka, exAkio Tazuke, exWakanori Amaki, exNobuo Sugiyama, "Effect of the Timing of Defoliation on Fruit Growth and Abortion in a Parthenocarpic Cucumber", Environ. Control Biol., ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, เมษายน 2012, หน้า 313-317
2012 exKetmaro, S., inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of colchicine on increasing pollen viability in a Curcuma hybrid (Curcuma sparganifolia ? C. parviflora)", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 363-370
2012 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exTefera, W., "Thidiazuron and other plant bioregulators for axenic culture of Siam cardamom (Amomum krervanh Pierre ex Gagnep.)", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 335-345
2012 exTesfaye Abebe, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exOranuch Leelapon, "Dry Matter Content, Starch Content and Starch Yield Variability and Stability of Potato Varieties in Amhara Region of Ethiopia", Kasetsart Journal Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2012, หน้า 671-683
2012 exLin, HL, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShiesh, CC, exChung, WH, "Smoke-water Controls Pythium Damping-off in Papaya Seedling", HORTSCIENCE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 1453-1456
2012 inนางสาวพูนทรัพย์ สืบมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exMr.Olaf van Kooten, exMr.Jeremy Harbinson, "Effects of High Temperature Exposure on Chlorophyll Fluorescence of Phalaenopsis Leaves", C.M.U.J.Nat.Sci.Special Issue on Agricultural & Natural Resources , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012, หน้า 409-420
2012 inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, exChakkrapong Rattamanee, "Inheritance of some Flower Traits in Patch Petal Dendrobium Orchids", Kasetsart Journal (Natural Science) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 515-521
2012 exTesfaye Abebe, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exอรนุช ลีลาพร, "Variation of Mineral Concentrations Among Different Potato Varieties Grown at Two Distinct Locations in Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 837-850
2012 exSaovalak Phetsirikoon, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. Wouter, "Chilling injury in Dendrobium inflorescences is alleviated by 1-MCP treatment", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 144-153
2012 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exNarisa Uthaichay, "Effect of 1-MCP on Senescence of Dendrobium Flowers in SimulatedShipment for Export", Acta Horticulturae, ปีที่ 945, ฉบับที่ 1, เมษายน - ธันวาคม 2012, หน้า 375-380
2012 exนฤมล มาแทน, exนิรัรดร มาแทน, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of heat curing on antifungal activities of anise oil and garlic oil againstAspergillus niger on rubberwood", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 150-157
Publish Year National Journal 3
2012 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนราศักด์ บุญมี, "การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 597-600
2012 exณัฐพงศ์ จันจุฬา, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี จาละ, "อิทธิพลของโคลชิซินชนิดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหงส์เหิน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2012, หน้า 121-131
2012 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้าร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 653-656

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L.) during Low Temperature Storage", The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants , 9 - 12 มกราคม 2012
Publish Year National Conference 11
2012 exนายศิริวิวัฒน์ แสนจันทร์, exปริยานุช จุลกะ, exศิริพงษ์ คุ้มภัย, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะผลผลิตพริกลูกผสมสีม่วงที่ปลูกในสภาพแปลงและสภาพโรงเรือน", งานประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวฮามีนะห์ กาลอม, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอในไพล", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวรัตนาภรณ์ เกิดเจริญ, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำบัวดิน (Zephyranthes grandiflora Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อให้กลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวภริตา ต้นสายเพ็ชร, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ไพล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exฉัตรชัย หล่าบรรเทา, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของยอด ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้าง และจำนวนช่อดอกขององุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนายนทีพงศ์ เมืองแก้ว, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.ประนอม ยังคำมั่น, "อิทธิพลของความยาวรากสะสมอาหารและการเด็ดดอกต่อการผลิตหัวพันธุ์หงส์เหิน", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’", งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 23 - 24 พฤษภาคม 2012, เมือง น่าน ประเทศไทย
2012 exนายคณิณ รุ่งวัฒนา, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์แสงของใบคาลาเธียภายใต้การขาดนำระยะสั้น", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exพัชรินทร์ อินทร์ช่วย, exพรวดี ภักดีไพบูลย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้ำร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 , 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายนราศักด์ บุญมี, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์", การประชุมวืชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, บางซื้อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนงภัทร ไชยชนะ, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, "การประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอ้อยตอหนึ่ง โดยวิธี Eddy Covariance Technique", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2012]