ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2004

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 4
2004 inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, "Effects of photoperiod on flower bud initiation of some okra (Abelmoschus esculentus) cultivars in spring and autumn", Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, ปีที่ 73, ฉบับที่ 4, กันยายน 2004, หน้า 312-318
2004 exKrissada Sangsing, exHerve Cochard, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exEric Gohet, exP Thaler, "Is growth performance in rubber (Hevea brasiliensis) clones related to xylem hydraulic efficiency?", Canadian Journal of Botany, ปีที่ 82, กันยายน 2004, หน้า 886-892
2004 exKrissada Sangsing, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exEric Gohet, exP Thaler, exHerve Cochard, "Xylem embolism and stomatal regulation in two rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)", Trees : Structure and Function, ปีที่ 18, กันยายน 2004, หน้า 109-114
2004 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์, exHonsho, C, exYonemori, K., "Phylogenetic relationship of mangosteen (Garcinia mangostana) and several wild relatives (Garcinia spp.) revealed by ITS sequence data", Journal of the American Society for Horticultural Science , ปีที่ 129, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2004, หน้า 368-373
Publish Year National Journal 2
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Respiration Rate and a Two-component Model of Growth and Maintenance Respiration in Leaves of Rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg.).", Kasetsart Journal, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2004, หน้า 311-319
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Photosynthetic capacity and effect of drought on leaf gas exchange in two rubber (Hevea brasiliensis) clones.", Kasetsart Journal, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม 2004, หน้า 111-122

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Spatial distribution of sucrose and metabolic activity in the laticiferous tissue of three Hevea brasiliensis clones", IRRDB Conference “NR Industry: Responding to Globalization”, 7 - 8 กันยายน 2004
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Carbon and Plant Water Status in Relation to Water Stress of Rubber", IRRDB Conference “NR Industry: Responding to Globalization”, 7 - 8 กันยายน 2004
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Light and carbon acquisition partitioning between flushes of two-year-old mango trees.", 4th International workshop on functional-structural plant models, 15 มิถุนายน 2004

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2004]