ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2009

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

7

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 18
2009 exLerslerwong L, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, Wouter G., "Protein degradation and peptidase activity during petal senescence in Dendrobium cv. Khao Sanan", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, เมษายน 2009, หน้า 84-90
2009 exPalapol, Y., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exStevenson, D., exCooney, J. M, exAllan, A.C., exFerguson, I.B., "Colour development and quality of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit during ripening and after harvest", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 349-353
2009 exThitima Wongsheree, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn WG, "The relationship between chilling injury and membrane damage in lemon basil (Ocimum x citriodourum) leaves", Postharvest Biology and Technology , ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 91-96
2009 exHerve' Sinoquet, exSylvain Pincebourde, exBoris Adam, exNicolas Done's, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exDidier Combes, exSte'phane Ploquin, exกฤษดา แสงสิงห์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exGe'raldine Groussier-Bout, exJe'ro'me Casas, "3-D maps of tree canopy geometries at leaf scale", Ecology, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 283-283
2009 exKositsup, B, exMontpied, P, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exThaler, P, exAmeglio, T, exDreyer, E, "Photosynthetic capacity and temperature responses of photosynthesis of rubber trees (Hevea brasiliensis Mull. Arg.) acclimate to changes in ambient temperatures", TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 357-365
2009 exPalapol, Y, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exKui Lin-Wang, exIan B. Ferguson, exAndrew C. Allan, "A MYB transcription factor regulates anthocyanin biosynthesis in mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit during ripening", PLANTA, ปีที่ 229, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2009, หน้า 1323-1334
2009 inดร.กรรณิกา คำดี, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Effect of heat treatment on ripening and early peel spotting in cv. Sucrier banana", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 288-293
2009 exMai, J, exHerbette, S, exVandame, M, exKositsup, B, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exCavaloc, E, exJulien, JL, exAmeglio, T, exRoeckel-Drevet, P, "Effect of chilling on photosynthesis and antioxidant enzymes in Hevea brasiliensis Muell. Arg.", TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2009, หน้า 863-874
2009 exChantuma, P, exLacointe, A, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exGohet, E, exClement, A, exGuilliot, A, exAmeglio, T, exThaler, P, "Carbohydrate storage in wood and bark of rubber trees submitted to different level of C demand induced by latex tapping", TREE PHYSIOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2009, หน้า 1021-1031
2009 exPakorn tangpong, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Effects of acute and chronic gamma irradiations on in vitro culture of Anubias congensis N.E. Brown", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 449-457
2009 exSaowaluck Bua-in, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Essential Oil and Antioxidant Activity of Cassumunar Ginger (Zingiberaceae: Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.) Collected from Various Parts of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 467-475
2009 exRatchadaporn Thaikert, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Variation of Total Curcuminoids Content, Antioxidant Activity and Genetic Diversity in Turmeric (Curcuma longa L.) Collections", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 507-518
2009 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, "Ontology Development: A Case Study for Thai Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 594-604
2009 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, "Developing rules and criteria for rice ontology construction", International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2009, หน้า 54-64
2009 exTakagi K , exOkazawa A, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFukusaki E, ex Yoneyama K, exTakeuchi Y, exKobayashi A, "Unique phytochrome responses of the holoparasitic plant Orobanche minor.", New Phytologist , ปีที่ 2009(182), ฉบับที่ -, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 965-974
2009 exTopoonyanont, N., exUnjai, M., exJaikanta, S., inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "New shipping system for Curcuma hybrid plantlets cultured from twin-flasks temporary immersion bioreactor", Acta Horticulturae, ปีที่ 829, ฉบับที่ -, กันยายน 2009, หน้า 407-411
2009 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exWannee Chinsirikul, exAsira Fuongfuchat, exSaowapa Chaiwong, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoppadon Kerddonfag, "High Permeable Films Used for Modified Atmosphere Packaging Improve Quality and Shelf Life of Baby Corn", Journal of Applied Packaging Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 57-74
2009 inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasatoshi Aoki, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPedram Attarod, "CO2 and H2O Fluxes Ratio in Paddy Fields of Thailand and Japan", Hydrological Research Letter , ปีที่ 3, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 10-13
Publish Year National Journal 13
2009 exปณัฐ สุมาลย์โรจน์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, "การวางผังบริเวณสถานพักตากอากาศท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ด่ามะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 73-84
2009 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธีระศักดิ์ แสงเพ็ง, "ผลของการเคลือบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวาและพริก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 329-332
2009 exนางสาวอิศรา แพงสี, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถของสวนหย่อมในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 209-218
2009 exนพรัตน์ อินศร, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์บานชื่นเลื้อยโดยใช้รังสีแกมมา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 109-116
2009 exมาตุวรรณ บณยัษเฐียร, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสายพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันสู่พริกประดับที่ผลไม่มีรสเผ็ด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 167-174
2009 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสุธนา เกตุมาโร, "การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไผ่ฟิลิปปินส์พันธุ์ Friendmanii และพันธุ์ Bangkok Beauty โดยใช้รังสีแกมมา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 327-338
2009 exอารีรัฐ สุรธรรมจรรยา, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะกายวิภาคของการตกกระในเปลือกผลกล้วยไข่", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 319-322
2009 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, "ผลของหลังคาพลาสติกในการผลิตองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless ในฤดูฝน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 504-507
2009 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "ศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 500-503
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ภาวะโลกร้อน: ผลกระทบต่อพืช", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข , ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 203-211
2009 exกรรณิการ์ เพ็ชรมาก, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, "ลักษณะความชื้นดินในโซนรากองุ่นต่างพันธุ์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 189-200
2009 inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exนพดล เกิดดอนแฝก, exชาริณี วิโนทพรรษ์, "การศึกษาความทนต่อการลดออกซิเจนต่ำสุดและเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด และการเก็บรักษาภายใต้บรรยากาศควบคุม/ดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุเก็บรักษากล้วยไข่", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ -, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 351-354
2009 exนวพร ศรีนวกุล, inดร.กาญจนา บุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exปิติรัตน์ กลิ่นธรรม, "ดัชนีชี้วัดระดับการสุกสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุเรียนตัดแต่งพร้อมรับประทาน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 347-350

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 12
2009 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Maturation of Micro-propagated Plantlets Influences Vegetative and Yield Performances in Banana ‘Kluai Khai’ (AA)", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Role of Ethylene Production and Ethylene-associated Genes in Senescence of Lotus Flower", 6th International Postharvest Symposium, 6 - 15 เมษายน 2009, Antalya
2009 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวีรณัฐ ศักดิ์สิงห์, "เอทิลีนมีบทบาทสำคัญในการเสื่อมสลายของแอนโธไซยานินในกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย", 6th International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2009, Antalya สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of cassumunar ginger (Zingiber montanum Koenig) Link ex Dietr.)based on AFLP marker", Fifth International Symposium on the Family Zingiberaceae, 6 - 9 กรกฎาคม 2009, คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exA. Karunsathitchai, "Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvest", The 6 th International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2009, Antalya สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPalapol, Y, "The R2R3 – MYB transcription factor, Gm MYB10, regulate the anthocyanin biosynthesis in mangosteen fruit during ripening and after harvest", The 6 th International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2009, สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exKotepong, P, "Lack of UFGT gene in anthocyanin biosynthesis during fruit growth and ripening of white Malay apple (Syzygium malacense)", The 5 th International Workshop on Anthocyanins, 15 - 18 กันยายน 2009, Nagoya ญี่ปุ่น
2009 exTopoonyanont, N., exUnjai, M., exJaikanta, S., inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "New shipping system for Curcuma hybrid plantlets cultured from twin-flasks temporary immersion bioreactor", Acta Horticulturae, 1 กันยายน 2009
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย, "Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvest", Sixth International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2009, Antalya อื่นๆ สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายภาณุมาศ โคตรพงศ์, "Lack of UFGT Gene in Anthocyanin Biosynthesis during Fruit Growth and Ripening of White Malay Apple (Syzygium malaccense)", Fifth International Workshop on Anthocyanains, 18 กันยายน 2009, Nagoya อื่นๆ ญี่ปุ่น
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Synergetic effect of MA and 1-MCP on storage life of banana", 28 Postharvest Pacifica Conference 2009, 15 - 19 พฤศจิกายน 2009, Napier อื่นๆ นิวซีแลนด์
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายสุจริต ส่วนไพโรจน์, "Effects of temperature and ethylene on peel colour development of banana", Postharvest Pacifica CConference 2009, 15 - 19 พฤศจิกายน 2009, Napier นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 22
2009 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exนพมณี โทปุญญานนท์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exธราธร ทีรฆฐิติ, "การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 8 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exจักรพงษ์ รัตตะมณี, "สถานภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองในเขตพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exKrisda Buanaka, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWeerachai Nanakorn, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exDanai Sabhasri, exNavin Inthagool, exBorphit Pingsopha, "ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณลานสนสามใบในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNaruenatre Kietsermkajorn, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบปุ๋ยสังกะสีและแมกนีเซียมเพื่อการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในดินด่างที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตกค้างสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษม สุขสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิ ภาชนะและ ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความงอก ความแข็งแรง และปริมาณน้ำมันของเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) accession KUBP 74", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exChamras Indara, inนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L) Roxb.) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exUsuma Paimoonpiam, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติกในช่วงฤดูฝน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exThanawat Mangkalasalanee, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของ IBA ต่อการออกรากของกิ่งปักชำต้นตอองุ่นพันธุ์ SO4", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSalinda Ketkakomol, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "ผลของออริซาลินที่มีต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยหิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNongnuch Soontornrujanawong, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJitiporn Kruenate, "ผลของการห่อก่อนเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและพันธุ์เนื้อแดงหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exน.ส.วิชุดา สมส่วน, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสะท้านหนาว กิจกรรมเอนไซม์ Lipoxygenase และเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
2009 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exธราธร ทีรฆฐิติ, exเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี, exสุธนา เกตุมาโร, "การศึกษาความมีชีวิตละอองเรณูของปทุมมาลูกผสม ( F1 hybrid) เมื่อมีการใช้สารโคลชิซีน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวีรณัฐ ศักดิ์สิงห์, "ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกศศิรินทร์ แสงมณี, "อิทธิพลของระยะปลูกและระดับปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและคุณภาพของผักขจร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธิติพัฒน์ วีเปลี่ยน, "การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในต้นและผลของแตงเทศ 4 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์2", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อรนุช ลีลาพร, exดร.ธราธร ฑีรฆฐิติ, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, exณัฐฐา ศิริพานิช, "ผลของ IBA ต่อการออกรากของกิ่งปักชำต้นตอองุ่นพันธุ์ Harmony", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, "ผลของหลังคาพลาสติกในการผลิตองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless ในฤดูฝน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exW.G. van Doorn, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Role of ethylene in post-harvest petal blackening of the sacred lotus flower (Nelumbo nucifera) ", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exภิญโญ ยลธรรม์ธรรม, exสุชาดา ศิริพันธุ์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของอ้อย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
Publish Year International Petty Patent 7
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "เยื่อนาโนเซลลูโลสจากเศษเหลือลำต้นและทะลายปาล์มน้ำมัน และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2017
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, "โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, "กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, 2021
2020 exรศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exรศ ดร. รัตนา ม่วงรัตน์, exผศ.ดร.ทวีชัย นิมาแสง, ex ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เนียมสอน, inดร.สยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์, "เครื่องสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบระดับกึ่งอุตสาหกรรม", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2020
2022 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.หทัยชนก กันตรง, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวศิริพร ตันจอ, "สูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวที่มีสี และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2009]