Person Image

  Education

  • Dr.agr.(Horticulture), University Bonn, เยอรมัน, 2530
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2519

  Expertise Cloud

  Annona hybrid'B17'bolete mushroomdevelopmentDurianFruitFruit qualityGAPGuavaJava appleJujubeleafleaf arealeaf to fruit ratioNakhon Pathomsugar appleSyzygium samarangensetraining systemyieldกระบวนการผลิตกล้วยการเข้ากันได้การคัดเลือกพันธุ์การจัดการสถานเพาะชำไม้ผลการจัดการสวนไม้ผลการจำแนกเชื้อพันธุ์การจำแนกพันธุ์การจำหน่ายการเจริญการเจริญของผลการติดผลการเติบโตการโน้มกิ่งการเปรียบเทียบการรวบรวมเชื้อพันธุ์การห่อผลการออกดอกเกษตรดีที่เหมาะสมคาร์โบไฮเดรตคุณภาพผลชมพู่ชมพู่ม่าเหมี่ยวชีววิทยาของดอกเซินจูต้นทุนทับทิมจันท์นครปฐมนครราชสีมาน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมไนโตรเจนใบปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ปากช่อง'แป้นสีทอง'ผรั่งผลไม้ฝรั่งพริกหนุ่มพัฒนาการในรอบปีพันธุ์ขพันธุ์ทับทิมจันท์พันธุ์บอมเปิ้ลพุทราเพชรปากช่องมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะเพืองมะเฟืองมะเฟือง 'B17'มะม่วงมะละกอเม็กซิโก-เกษตรย็นสองเย็นสองระบบการดำเนินงานระบบการผลิตระบบเกษตรดีที่เหมาะสมระบบรูปทรงต้นระบบรูปทรงต้น การเจริญเติบโต ชมพู่ ทับทิมจันท์ ประสิทธิภาพผลผลิตระบบรูปทรงต้น ผลผิต ชมพู่ ทับทิมจันท์รายได้รูปทรงต้นโรคหลังการเก็บเกี่ยวลักษณะผลวงจรพัฒนาการวัสดุห่อวัสดุห่อผล บรรยากาศรอบผล น้อยหน่าลูกผสมสกุลน้อยหน่าสถานเพาะชำไม้ผลสถานภาพสถานภาพการผลิตสรีรวิทยาไม้ผลสรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวสามพรานเห็ดตับเต่าองค์ประกอบผลผลิตอะติโมยา

  Interest

  สรีรวิทยาไม้ผล, การจัดการสวนไม้ผล, การผลิตไม้ผลเขตร้อน, การจัดการสถานเพาะชำไม้ผล

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2550 - มี.ค. 2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • ก.ย. 2545 - ก.ย. 2546 หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์
  • ม.ค. 2542 - พ.ย. 2543 รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 80 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 42 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reduction of anthracnose on ripened mango fruits by chemicals, fruit bagging, and postharvest treatmentsChiangsin R., Wanichkul K., Guest D., Sangchote S.2016Australasian Plant Pathology
  45(6),pp. 629-635
  5
  2Variation of B genome in musa accessions and their new identificationsArjcharoen A., Silayoi B., Wanichkul K., Apisitwanich S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 392-400
  2
  3Farmers' perception on durian innovation: A case study of GAP-certified orchards in Chanthaburi Province, Eastern ThailandThardphaiboon P., Aungsuratana A., Wanichkul K., Aroonrungsikul C.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 153-161
  0