Journal

Article
ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกแบบ NFT
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
41
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2010
Page
129-132
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-