Expertise Cloud

adventitious rootbananacovered plantgrowth rateGrowth retardantIAAMusaNAANamwaPaclobutrazolPBZplant productionPlant tissue culturepopulation improvementPP333'Queen'selectionsurvivalsweet cornSWOT analysisvegetative growthvetiver grassWater conservationกล้วยกล้วย, กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2กล้วยไข่เกษตรศาสตร์2กล้วยน้ำว้ากล้วยเศรษฐกิจกล้วยหอมทองกาบปลีกล้วยการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์อะโวคาโดการครอบช่อดอกการคัดเลือกพันธุ์การจำแนกเชื้อพันธุ์การเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า การติดเมล็ดการถ่ายทอดองค์ความรู้การประเมินศักยภาพการปรับปรุงประชากร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยการรวบรวมเชื้อพันธุ์การสำรวจเชื้อพันธุ์การอนุรักษ์ข้าวโพดหวานความงอกของละอองเกสรความสูงต้นกล้วยคัดเลือกพันธุ์ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยือตัดแต่งกิ่งตัวทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อน้ำตาลซูโครสปรับปรุงพันธุ์ผลิใบผสมกับตัวทดสอบพัฒนาพันธุ์พาโคลบิวทราโซลพืชคลุมดินเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะม่วงมะม่วง, การปรับปรุงพันธุ์, การพัฒนาพันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองรวบรวมพันธุ์โรงเรือนเพาะชำฤดูกาลละอองเรณูลักษณะทางการเกษตรลักษณะประจำพันธ์มะม่วงลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ของอะโวคาโดลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงลักษณะประจำพันธู์อะโวคาโดวิธีการต่อกิ่งวิธีการต่อกิ่งอะโวคาโดวิธีสายพันธุ์ S2เศรษฐกิจสถานีวิจัยสายพันธุ์แท้สารชะลอการเติบโตพืชหญ้าแฝกอะโวกาโดอะโวกาโด ความงอกของละอองเกสร น้ำตาลซูโครสอะโวคาโดอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลผลิตอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลิใบ อะโวคาโด, การปรับปรุงพันธุ์อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้าอับเรณูอาหารและโภชนาการอุณหภูมิ

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)