Conference

Article
ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบ NFT
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
22 - 23 กรกฎาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-