Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Soil Science), Oregon Stare University, U.S.A., 2536
 • วท.ม..(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526

Expertise Cloud

rubbersap flowxylemก้อนอิฐดินดิบการขาดน้ำการผลิตเชิงคุณภาพการผลิตเชิงปริมาณการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูอ้อยการเพิ่มผลผลิตการสะสมคาร์บอนในดินการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มและใบ (Canopy and leaf photosynthesis)การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่อเนื่องการหายใจ (respiration)การให้น้ำอ้อย ซิลิคอน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจกำหนดปุ๋ยเกณฑ์การออกแบบข้าวโพดหวานคะน้าฮ่องกงคุณภาพอ้อยจุลธาตุชุดดินกำแพงแสนชุดดินปากช่องชุดดินอ่าวลึกซัลเฟอร์ฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารปุ๋ยดินชุดสระบุรีบ้านดินเบต้าแคโรทีนแบบจำลอง (Model)แบบจำลอง ค่าซีซีเอส คุณภาพอ้อย อุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝน mathematical modelปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงผลผลิตปริมาณคาร์บอนในดินปริมาณสารเบต้าแคโรทีนปัจจัยสภาพแวดล้อมปัจจัยเหมาะสมปลูกอ้อย จัดชั้นความเหมาะสมปลูกอ้อยปั้นเม็ดปุ๋ยปูนแปลงปลูกอ้อยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลผลิตปาล์มน้ำมันผลผลิตอ้อยผลผลิตอ้อย คุณภาพอ้อย ภูมิอากาศผลผลิตอ้อยขณะเก็บเกี่ยวผู้ป่วยโรคไตพัฒนาผลผลิต พัฒนาคุณภาพ อ้อยพื้นที่ส่งเสริมโรงงานน้ำตาลพื้นที่เหมาะสม คุณภาพที่ดิน เศรษฐกิจ สารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคกลางภาคใต้ตอนบนภูมิภาคตะวันตกภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศ คุณภาพอ้อยภูมิสารสนเทศ แผนการผลิตภูมิสารสนเทศเมะเขือเทศเชอรี่มันสำปะหลังเม็ดดินยางพารายางพารา (Rubber)ยางพารา การใช้น้ำ สัมประสิทธิ์การใช้น้ำยางพารา หน่วยความร้อนระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เรโซปุ๋ยวัสดุทรายวัสดุอินทรีย์วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินสถานะของน้ำ (Water status)สถานะของไนโตรเจน (Nitrogen status) และเครื่องวัดไนโตรเจน (Nitrogen meter)สถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สภาพแวดล้อมแสง (Light environment)สภาพอากาศสมการสมบัติก้อนอิฐดินดิบสมบัติดินสมบัติทางกายภาพของก้อนอิฐดินดิบสระเก็บน้ำส่วนผสมของแกลบและทรายสัดส่วนผสมของแกลบและทรายสุขภาพ (Health)สูตรปุ๋ยเส้นโค้งลักษณะความชื้นในดินองค์ประกอบผลผลิตอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวอ้อยอ้อย ผลผลิต คุณภาพ การจัดลำดับการตัดอ้อยอ้อย เพิ่มคุณภาพ น้ำในช่วงปลูก อุณหภูมิในช่วงปลูกอ้อย สารสนเทศ เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพอ้อยผลผลิตสูงอัตราปุ๋ยธาตุอามีนไนโตรเจนอายุยางพาราอาหารรองอาหารหลักอินทรียวัตถุอินทรียวัตถุในดินิอ้อย การให้น้ำ ความชื้นในดิน ความหนาแน่นอ้อยใช้ปลูก

Interest

การจัดการดินและน้ำ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การจำลองเหตุการ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องอนุรักษ์ดินและน้ำ ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Xylem embolism and stomatal regulation in two rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)Sangsing K., Sangsing K., Kasemsap P., Thanisawanyangkura S., Sangkhasila K., Gohet E., Thaler P., Cochard H.2004Trees - Structure and Function
18(2),pp. 109-114
46
2Is growth performance in rubber (Hevea brasiliensis) clones related to xylem hydraulic efficiency?Sangsing K., Sangsing K., Cochard H., Kasemsap P., Thanisawanyangkura S., Sangkhasila K., Gohet E., Thaler P.2004Canadian Journal of Botany
82(7),pp. 886-891
11
3Effects of drought and tapping for latex production on water relations of Hevea brasiliensis treesKunjet S., Thaler P., Gay F., Chuntuma P., Sangkhasila K., Kasemsap P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
47(4),pp. 506-515
6
4Fertilizer practices affecting soil nutrient status of apple orchards in BhutanTshering, Tshering, Boonprakob U., Sangkhasila K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(5),pp. 832-840
1
5Effects of land use on some physical, chemical, and mineralogical characteristics of Thai OxisolsTrakooyingcharoen P., Gilkes R.J., Sangkhasila K.2012ScienceAsia
38(1),pp. 82-89
1
6Diurnal dynamics of stand transpiration and stomatal conductance in rubber (Hevea brasilliensis Muell. Arg.)Kunjet S., Thaler P., Thaler P., Gay F., Gay F., Kositsup B., Chuntuma P., Sangkhasila K., Kasemsap P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
47(5),pp. 647-662
0
7Modeling for radial distribution of sap flow in rubber (Hevea Brasiliensis Muell. Arg.) treesKunjet S., Thaler P., Thaler P., Gay F., Gay F., Chuntuma P., Chuntuma P., Sangkhasila K., Sangkhasila K., Kasemsap P.2014Kasetsart Journal - Natural Science
48(4),pp. 534-539
0