Conference

Article
สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างกระ (Rhynchostylis gigantea (Lindl.)Ridl.) ในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-