Conference

Article
ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิคและการควั่นลำต้นที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-