Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  ?-glucosidaseBlack Glutinous Ricecolorcrispy snackfermentationfermented soybeanFood insecurityGel propertiesglucono-delta-lactonelactic acid bacteriaLipid oxidationMaillard reaction productsMarshmallow swirlmeat fermentationmicrostructureMoo-sommoussemushroomNa2CO3NaHCO3natural actomyosinnavy beannitrogen gas-flush packagingnitrogenous compoundNon-homologous endnutritionNutritional statusnutritional valuePhenolic compoundphysical propertiesProbioticsom-fugTextural propertiestextureThua-naoการหมักกุ้งส้มข้าวเหนียวดำความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาความพร้อมด้านอาหารคุณค่าทางโภชนาการคุณภำพทำงกำยภำพคุณภำพทำงประสำทสัมผัสคุณลักษณะคุณสมบัติการต้านการเกิดออกซิเดชั่นคุณสมบัติการลดระดับน้ำตาลในเลือดคุณสมบัติทางกายภาพ Thau-kaun (a Thai dessert)เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเครื่องแกงแคลเซียมชาใบหม่อนซอสเข้มข้นซูโครสเด็กวัยเรียนถั่วขาวถั่วเขียวทาร์ตนมน้ำมันพืชน้ำยากะทิบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียแลกติกปลากรายปลาทรายแดงป่าชุมชนเปลือกไข่ไก่แป้งกล้วยแป้งสาลีโปรตีนกล้ามเนื้อผงเปลือกไข่ไก่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการผู้สูงอายุฟองมูสแยมลักษณะเนื้อสัมผัสลักษณะเนื้อสัมผัส banana flourสถานีวิจัยสมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหารสมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพ dateสมบัติทางประสาทสัมผัสส้มฟักสารต้านอนุมูลอิสระหนามแดงเห็ดองค์ประกอบทางเคมีอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารกลางวันอาหารไทยอาหารพร้อมบริโภคอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพอาหารหมักจากเนื้อสัตว์แบบเกิดกรดแลกติกอินทผลัมแอนโทไซยานินแอนโธไซยานินไอศกรีมดัดแปลง

  Interest

  สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ, เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  • ธ.ค. 2558 - ต.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
  • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Changes in composition and functional properties of proteins and their contributions to Nham characteristicsVisessanguan W., Benjakul S., Riebroy S., Thepkasikul P.2004Meat Science
  66(3),pp. 579-588
  138
  2Changes in lipid composition and fatty acid profile of Nham, a Thai fermented pork sausage, during fermentationVisessanguan W., Benjakul S., Riebroy S., Yarchai M., Tapingkae W.2006Food Chemistry
  94(4),pp. 580-588
  91
  3Acid-induced gelation of natural actomyosin from Atlantic cod (Gadus morhua) and burbot (Lota lota)Riebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Erikson U., Rustad T.2009Food Hydrocolloids
  23(1),pp. 26-39
  78
  4Gel-forming properties of surimi produced from bigeye snapper, Priacanthus tayenus and P macracanthus, stored in iceBenjakul S., Benjakul S., Visessanguan W., Riebroy S., Ishizaki S., Ishizaki S., Tanaka M.2002Journal of the Science of Food and Agriculture
  82(13),pp. 1442-1451
  73
  5Properties and acceptability of Som-fug, a Thai fermented fish mince, inoculated with lactic acid bacteria startersRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W.2008LWT - Food Science and Technology
  41(4),pp. 569-580
  71
  6Effect of iced storage of bigeye snapper (Priacanthus tayenus) on the chemical composition, properties and acceptability of Som-fug, a fermented Thai fish minceRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2007Food Chemistry
  102(1),pp. 270-280
  60
  7Some characteristics of commercial Som-fug produced in ThailandRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Kijrongrojana K., Tanaka M.2004Food Chemistry
  88(4),pp. 527-535
  57
  8Comparative study on acid-induced gelation of myosin from Atlantic cod (Gardus morhua) and burbot (Lota lota)Riebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Erikson U., Rustad T.2008Food Chemistry
  109(1),pp. 42-53
  48
  9Accelerated proteolysis of soy proteins during fermentation of thua-nao inoculated with Bacillus subtilisVisessanguan W., Benjakul S., Potachareon W., Panya A., Riebroy S.2005Journal of Food Biochemistry
  29(4),pp. 349-366
  46
  10Probiotic lactic acid bacteria from Kung-Som: Isolation, screening, inhibition of pathogenic bacteriaHwanhlem N., Watthanasakphuban N., Riebroy S., Benjakul S., H-Kittikun A., Maneerat S.2010International Journal of Food Science and Technology
  45(3),pp. 594-601
  37
  11Physical properties and microstructure of commercial Som-fug, a fermented fish sausageRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2005European Food Research and Technology
  220(5-6),pp. 520-525
  26
  12Effect of irradiation on properties and storage stability of Som-fug produced from bigeye snapperRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M., Erikson U., Rustad T.2007Food Chemistry
  103(2),pp. 274-286
  24
  13Changes during fermentation and properties of Som-fug produced from different marine fishRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2007Journal of Food Processing and Preservation
  31(6),pp. 751-770
  20
  14Bleeding of farmed atlantic cod: Residual blood, color, and quality attributes of pre- and postrigor fillets as affected by perimortem stress and different bleeding methodsDigre H., Digre H., Erikson U., Misimi E., Standal I., Gallart-Jornet L., Riebroy S., Rustad T.2011Journal of Aquatic Food Product Technology
  20(4),pp. 391-411
  13
  15Comparative studies on chemical composition, phenolic compounds and antioxidant activities of brown and white perilla (Perilla frutescens) seedsKongkeaw S., Riebroy S., Chaijan M.2015Chiang Mai Journal of Science
  42(4),pp. 896-906
  11
  16Effect of setting conditions on proteolysis and gelling properties of spotted featherback (Chitala ornata) muscleTachasirinukun P., Chaijan M., Riebroy S.2016LWT - Food Science and Technology
  66,pp. 318-323
  8
  17Physicochemical characteristics of glucosamine from blue swimming crab (Portunus pelagicus) shell prepared by acid hydrolysisKraisangsri J., Nalinanon S., Riebroy S., Yarnpakdee S., Ganesan P.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(12),pp. 869-877
  2
  18Autolysis of clown featherback (Chitala ornata) muscleThiabmak C., Sriket C., Yarnpakdee S., Kim S., Nalinanon S.2019Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  18(1),pp. 80-93
  2
  19β-glucosidase producing Bacillus isolated from Thua-nao, an indigenous fermented soybean food in ThailandMeannui N., Riebroy S., Tangwatcharin P., Hong J., Sumpavapol P., Chaijan M.2017Chiang Mai Journal of Science
  44(4),pp. 1257-1269
  0