Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540
 • วท.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2543
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2550

Expertise Cloud

?-glucosidaseBlack Glutinous Ricecolorcrispy snackfermentationfermented soybeanGel propertiesglucono-delta-lactoneglucono-delta-lactone (GDL)glucosamineGlucose syruplactic acid bacteriaLipid oxidationMaillard reaction productsMarshmallow swirlmeat fermentationmicrostructureMoo-sommousseMu Sommung beanmusclemuscle proteinmushroomNa2CO3NaHCO3natural actomyosinnavy beannitrogen gas-flush packagingnitrogenous compoundNon-homologous endnutritionnutritional valuePhenolic compoundphysical propertiesProbioticSom-fugTextural propertiestextureThua-naoการหมักกุ้งส้มข้าวเหนียวดำคุณค่าทางโภชนาการคุณภำพทำงกำยภำพคุณภำพทำงประสำทสัมผัสคุณลักษณะคุณสมบัติการต้านการเกิดออกซิเดชั่นคุณสมบัติการลดระดับน้ำตาลในเลือดคุณสมบัติทางกายภาพ Thau-kaun (a Thai dessert)เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำเครื่องแกงชาใบหม่อนซอสเข้มข้นซูโครสเด็กวัยเรียนถั่วขาวถั่วเขียวทาร์ตนมน้ำมันพืชน้ำยากะทิบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียแลกติกปลากรายปลาทรายแดงป่าชุมชนแป้งกล้วยแป้งสาลีโปรตีนกล้ามเนื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการผู้สูงอายุฟองมูสแยมลักษณะเนื้อสัมผัสลักษณะเนื้อสัมผัส banana flourสถานีวิจัยสมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหารสมบัติทางกายภาพสมบัติทางกายภาพ dateสมบัติทางประสาทสัมผัสส้มฟักสารต้านอนุมูลอิสระหนามแดงเห็ดองค์ประกอบทางเคมีอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารกลางวันอาหารไทยอาหารพร้อมบริโภคอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพอาหารหมักจากเนื้อสัตว์แบบเกิดกรดแลกติกอินทผลัมแอนโทไซยานินแอนโธไซยานินไอศกรีมดัดแปลง

Interest

สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ, เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Comparative study on acid-induced gelation of myosin from Atlantic cod (Gardus morhua) and burbot (Lota lota)Riebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Erikson U., Rustad T.2008Food Chemistry
109(1),pp. 42-53
43
2Accelerated proteolysis of soy proteins during fermentation of thua-nao inoculated with Bacillus subtilisVisessanguan W., Benjakul S., Potachareon W., Panya A., Riebroy S.2005Journal of Food Biochemistry
29(4),pp. 349-366
42
3Probiotic lactic acid bacteria from Kung-Som: Isolation, screening, inhibition of pathogenic bacteriaHwanhlem N., Watthanasakphuban N., Riebroy S., Benjakul S., H-Kittikun A., Maneerat S.2010International Journal of Food Science and Technology
45(3),pp. 594-601
33
4Physical properties and microstructure of commercial Som-fug, a fermented fish sausageRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2005European Food Research and Technology
220(5-6),pp. 520-525
24
5Effect of irradiation on properties and storage stability of Som-fug produced from bigeye snapperRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M., Erikson U., Rustad T.2007Food Chemistry
103(2),pp. 274-286
21
6Changes during fermentation and properties of Som-fug produced from different marine fishRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2007Journal of Food Processing and Preservation
31(6),pp. 751-770
18
7Bleeding of farmed atlantic cod: Residual blood, color, and quality attributes of pre- and postrigor fillets as affected by perimortem stress and different bleeding methodsDigre H., Digre H., Erikson U., Misimi E., Standal I., Gallart-Jornet L., Riebroy S., Rustad T.2011Journal of Aquatic Food Product Technology
20(4),pp. 391-411
10
8Comparative studies on chemical composition, phenolic compounds and antioxidant activities of brown and white perilla (Perilla frutescens) seedsKongkeaw S., Riebroy S., Chaijan M.2015Chiang Mai Journal of Science
42(4),pp. 896-906
8
9Effect of setting conditions on proteolysis and gelling properties of spotted featherback (Chitala ornata) muscleTachasirinukun P., Chaijan M., Riebroy S.2016LWT - Food Science and Technology
66,pp. 318-323
8
10Physicochemical characteristics of glucosamine from blue swimming crab (Portunus pelagicus) shell prepared by acid hydrolysisKraisangsri J., Nalinanon S., Riebroy S., Yarnpakdee S., Ganesan P.2018Walailak Journal of Science and Technology
15(12),pp. 869-877
2
11Autolysis of clown featherback (Chitala ornata) muscleThiabmak C., Sriket C., Yarnpakdee S., Kim S., Nalinanon S.2019Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
18(1),pp. 80-93
2
12β-glucosidase producing Bacillus isolated from Thua-nao, an indigenous fermented soybean food in ThailandMeannui N., Riebroy S., Tangwatcharin P., Hong J., Sumpavapol P., Chaijan M.2017Chiang Mai Journal of Science
44(4),pp. 1257-1269
0
13Changes in composition and functional properties of proteins and their contributions to Nham characteristicsVisessanguan W., Benjakul S., Riebroy S., Thepkasikul P.2004Meat Science
66(3),pp. 579-588
123
14Changes in lipid composition and fatty acid profile of Nham, a Thai fermented pork sausage, during fermentationVisessanguan W., Benjakul S., Riebroy S., Yarchai M., Tapingkae W.2006Food Chemistry
94(4),pp. 580-588
80
15Gel-forming properties of surimi produced from bigeye snapper, Priacanthus tayenus and P macracanthus, stored in iceBenjakul S., Benjakul S., Visessanguan W., Riebroy S., Ishizaki S., Ishizaki S., Tanaka M.2002Journal of the Science of Food and Agriculture
82(13),pp. 1442-1451
69
16Acid-induced gelation of natural actomyosin from Atlantic cod (Gadus morhua) and burbot (Lota lota)Riebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Erikson U., Rustad T.2009Food Hydrocolloids
23(1),pp. 26-39
64
17Properties and acceptability of Som-fug, a Thai fermented fish mince, inoculated with lactic acid bacteria startersRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W.2008LWT - Food Science and Technology
41(4),pp. 569-580
64
18Some characteristics of commercial Som-fug produced in ThailandRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Kijrongrojana K., Tanaka M.2004Food Chemistry
88(4),pp. 527-535
53
19Effect of iced storage of bigeye snapper (Priacanthus tayenus) on the chemical composition, properties and acceptability of Som-fug, a fermented Thai fish minceRiebroy S., Benjakul S., Visessanguan W., Tanaka M.2007Food Chemistry
102(1),pp. 270-280
53