Journal

Article
การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนนำให้กลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงสับปะรดสี “Tillandsia cyanea”
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
46
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2018
Page
983-990
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธ์ุด้วยรังสีแกมมา และอิเล็กตรอนบีม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421421 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,14 ส.ค. 2018 - 27 พ.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม และการปรับปรุงพันธุ์พืช ,19 ธ.ค. 2018 - 21 ธ.ค. 2018