ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

acute irradiationbiodosimetrychromosome aberrationChronic irradiationcottoncrop improvementfood irradiationGammaGamma irradiationgamma radiationgamma raysGas Electron MultiplierGEMheavy metalirradiated foodmechanical propertiesmultidrug resistancemutationNatural radionuclidesnatural rubberNeutronNeutron detectionNeutron Detectornuclear factor-kappa Bnuclear techniqueP-glycoproteinphorbol estersphotonphytoremediationPIXEplant growthplant nutrientPM2.5PREXproteinProtonProtons PVAradiationradionuclideShieldingsimulationThermoluminescenceTissue Culturetorch gingerTransfer factorTrichoderma reeseiTryptophanturmericvetivervinblastinevincristineWaxy cornx-rayx-ray shieldingX-rayszincการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ (mutation)การฉายรังสีแกมมาการปรับปรุงพันธุ์การเฝ้าระวังรังสีการเรืองรังสีเอกซ์การวัดปริมาณรังสีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์กำบังรังสีข้าวข้าวโพดข้าวเหนียวจุลธาตุเซลลูเลสทริเทียมทริเที่ยมเทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟีเทคนิคทางนิวเคลียร์นิวตรอนปราศจากตะกั่วแผ่นตรวจวัดรังสีชนิดเปลี่ยนสีภาวะฉุกเฉินทางรังสีมาตรวัดรังสีทางชีวภาพไมโครนิวเคลียสไม้ดอกไม้ประดับยางธรรมชาติยางพารารังสีรังสีแกมมารังสีแกมมา (gamma rays)รังสีเหนือม่วงรังสีเอ็กซ์โลหะหนักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสมบัติเชิงกลสับปะรดสีสารก่อกลายพันธุ์หญ้าแฝกหญ้าแฝก ปรับปรุงพันธุ์ น้ำท่วม ชายทะเลหญ้าแฝก สารกัมมันตรังสี การบำบัดหัววัดนิวตรอนแหนเป็ดอิเล็กตรอนบีมแอฟริกันไวโอเลต (African violet)

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 48.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.13 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ)
 • ทุนนอก 107 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 76 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 368 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 212 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 156 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 15 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 15 เรื่อง)
 • Unknown 15 เรื่อง (Unknown 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 173 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 160 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 41 รางวัล (เกียรติบัตร 25 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)