โครงการวิจัยภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 2 0 0
2021 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดชักนำการเกิดแฮพลอยด์และสายพันธุ์แท้ข้าวโพดดับเบิกแฮพลอยด์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 2 0 0
2021 โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กิจกรรมที่ 2.2 โครงการยกระดับและพัฒนางานวิจัยขั้นสูงร่วมกับอาจารย์ต่างชาติแบบทางไกลออนไลน์ (Collaborating Professor) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาการกระจายตัวของจุลธาตุในหอยทะเลสองฝาโดยการสร้างภาพด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาความปั่นป่วนเชิงจลน์ที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพของพลาสมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202120202013 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบหลายธาตุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2021 การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิควิเคราะห์ธาตุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดทริเทียมที่มีระดับความเข้มข้นต่ำในน้ำประปาโดยวิธีการกลั่น หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีรังสีเพื่อวัสดุขั้นสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0