ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2021 exWorawat Poltabtim, inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Theoretical Determination of High-Energy Photon Attenuation and Recommended Protective Filler Contents for Flexible and Enhanced Dimensionally Stable Wood/NR and NR Composites", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 86
2021 exChittranuch Chantarot, exHarinate Mungpayaban, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Grass/Soil Concentration Ratios for Natural 226Ra, 232Th, and 40K in Vetiveria zizanioides (Vetiver Grass) in Thailand", Philippine Journal of Science, ปีที่ 150, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2021, หน้า 847-856
2021 exArkarapol Thumwong, exEkachai Wimolmala, exTeerasak Markpin, exNarongrit Sombatsompop, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Enhanced X-ray shielding properties of NRL gloves with nano-Bi2O3 and their mechanical properties under aging conditions", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 186, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 10953
2021 exMaytus Piriyajitakonkij, exPatchanon Warin, exPayongkit Lakhan, exPitshaporn Leelaarporn, exNakorn Kumchaiseemak, exSupasorn Suwajanakorn, inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, exNattee Niparnan, exSubhas Chandra Mukhopadhyay, exTheerawit Wilaiprasitporn, "SleepPoseNet: Multi-View Learning for Sleep Postural Transition Recognition Using UWB", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 1305-1314
2021 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exWorawat Poltabtim, exArkarapol Thumwong, inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, inดร.ชนิศ พรนำพา, อาจารย์, "Rare-Earth Oxides as Alternative High-Energy Photon Protective Fillers in HDPE Composites: Theoretical Aspects", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2021, หน้า 193
2021 exWorawat Poltabtim, exEkachai Wimolmala, exTeerasak Markpin, exNarongrit Sombatsompop, exVichai Rosarpitak , inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "X-ray Shielding, Mechanical, Physical, and Water Absorption Properties of Wood/PVC Composites Containing Bismuth Oxide", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2021, หน้า 221
2021 exKullapha Chaiwongkhot, exDavid Ruffolo, exWittawat Yamwong , exJirawat Prabket, exPierre Simon Mangeard, exAlejandro S?iz, exWarit Mitthumsiri , exChanoknan Banglieng , exE Kittiya, exWaraporn Nuntiyakul, exUdomrat Tippawan, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuparerk Aukkaravittayapun, "Measurement and simulation of the neutron propagation time distribution inside a neutron monitor", Astroparticle Physics, ปีที่ 132, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 102617-1-11
2021 exนายธเนส สุขสมพงษ์, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of a Graphene Oxide/Chitosan Sponge for Removal of Radioactive Iodine-131 from Aqueous Solutions", Life, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 721-737
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, exEkachai Wimolmala, exSithipong Mahathanabodee, inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, exThitisorn Anekratmontree, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Neutron/Self-Emitted Gamma Attenuation and Effects of Silane Surface Treatment on Mechanical and Wear Resistance Properties of Sm2O3/UHMWPE Composites", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2021, หน้า 339
2021 inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, exSermkiat Lolak, exPhattarapong Sawangjai, exThapanun Sudhawiyangkul, exTheerawit Wilaiprasitporn, "Parkinson’s Disease Recognition Using SPECT Image and Interpretable AI: A Tutorial", IEEE Sensors Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2021, หน้า 22304-22316
2021 exArkarapol Thumwong, exWorawat Poltabtim, exPatcharaporn Kerdsang, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Roles of Chitosan as Bio-Fillers in Radiation-Vulcanized Natural Rubber Latex and Hybrid Radiation and Peroxide-Vulcanized Natural Rubber Latex: Physical/Mechanical Properties under Thermal Aging and Biodegradability", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2021, หน้า 394

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, exรศ.เอกชัย วิมลมาลา, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Surface modification of samarium oxide (Sm2O3) fillers and their corresponding morphological, wear resistance, and mechanical properties of Sm2O3/UHMWPE composites", The 38th International Conference of Microscopy Society of Thailand (MST38), 26 มีนาคม 2021, ชลบุรี ประเทศไทย
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายกฐิรดล วิทยาพันธ์ุ , inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of UV-C on Shelf-Life Extension in Sea Grapes (Caulerpa lentillifera)", 3rd Edition of Euro-Global Conference on Food Science and Technology, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2021, กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 2
2021 exปริญาเชษฐ ลักษณโสภณ, inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันด้วยปริมาณรังสีต่ำต่ออัตราการเกิดแคลลัสของ Haworthia transiens", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exเกษทิพย์ ขันนาเลา, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสายพันธ์ุและลูกผสมแฮพลอยด์อินดิวเซอร์เขตร้อนที่มีต่อการผลิตข้าวโพดแฮพลอยด์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08]