Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  3D self-assembledaerosolairborne monitoringAnnual effective doseBi2Te3 encapsulationBig datacarrier lifetimeCosmic ray showersCsI:TlDefect screeningelectron irradiationEnvironmental radioactivityGamma rayGamma raysGamma-ray SpectroscopyGasping HandGEMGroundwater sampleHeat StrokeHybrid thermoelectricImagingIndicatorinhalationinsulatoriodine-131Kidney failureLSCMelamine foamMicroneedleModelMolecularly imprinted membraneMonte Carlo simulationNanofilmnanowire-based thermoelectricsNatural radioactivityNeutron detectionNeutron monitorsNuclear detectors, Nuclear Instrument, Nuclear Imaging, AcceleratorNutrientsoptical propertiesOral cancerOrganic?inorganic interfaceorganic-inorganic interfacepower transistorsprecursorRadiation detectionRadiation dosimetryRadiation monitoringradiation portal monitorRadioactive tracersRadiochromic dosimeterRadiochromic filmradiochromic indicatorRadiochromic stripradioiodineRadiological hazardRadon-222 measurementSaplingScintillation detectorScintillatorSensorsSilicon photomultiplierSmall animalSoil SampleSurrogate Markersswitching lossesThermoelectrictopologicalTopological insulatorUbonratchathani Provinceกระถางชำกระบวนการสร้างภาพการคัดกรองการฉายรังสีแกมมาการตรวจวัดรังสีการตรวจวัดอากาศการถ่ายภาพการเฝ้าระวังรังสีการวัดปริมาณรังสีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การสูดดมแกรฟีนออกไซด์เข็มขนาดไมโครเมตรความเสียหายของดีเอ็นเอไมโครฟลูอิดิกคุณสมบัติเชิงกลเครื่องเร่งอนุภาคจังหวัดอุบลราชธานีเซนเซอร์ตัวชี้วัดตัวตรวจวัดปริมาณรังสีตัวอย่างดินนวัตกรรมต้นแบบน้ำยางธรรมชาติแบบจำลองประตูเฝ้าระวังรังสีปริมาณรังสีผลไม้แผ่นตรวจวัดรังสีมาตรวัดรังสีทางชีวภาพรังสีแกมมา

  Interest

  Nuclear detectors, Nuclear Instrument, Nuclear Imaging, Accelerator

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 113 ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Measurement and simulation of the neutron propagation time distribution inside a neutron monitorChaiwongkhot K., Ruffolo D., Yamwong W., Prabket J., Mangeard P.S., Sáiz A., Mitthumsiri W., Banglieng C., Kittiya E., Nuntiyakul W., Tippawan U., Jitpukdee M., Aukkaravittayapun S.2021Astroparticle Physics
  132
  0
  2Development of radiation imaging system for nutrient distribution in saplingTuanghirunwimol P., Jitpukdee M.2019Journal of Physics: Conference Series
  1285(1)
  0
  3Analysis of radiological hazards from surface soils in Khong Chiam and Sirinthon districts, Ubon Ratchathani provinceJitpukdee M., Quinram P., Kranrod C., Kranrod C.2019Journal of Physics: Conference Series
  1285(1)
  0
  4Conductive nanofilm/melamine foam hybrid thermoelectric as a thermal insulator generating electricity: theoretical analysis and developmentThongkham W., Lertsatitthanakorn C., Jitpukdee M., Jiramitmongkon K., Khanchaitit P., Liangruksa M.2019Journal of Materials Science
  54(11),pp. 8187-8201
  5
  5Self-Assembled Three-Dimensional Bi 2 Te 3 Nanowire-PEDOT:PSS Hybrid Nanofilm Network for Ubiquitous ThermoelectricsThongkham W., Lertsatitthanakorn C., Jiramitmongkon K., Tantisantisom K., Boonkoom T., Jitpukdee M., Sinthiptharakoon K., Klamchuen A., Liangruksa M., Khanchaitit P.2019ACS Applied Materials and Interfaces
  24
  6Impact of precursor purity on optical properties and radiation detection of CsI:Tl scintillatorsSaengkaew P., Sanorpim S., Jitpukdee M., Cheewajaroen K., Yenchai C., Thong-aram D., Yordsri V., Thanachayanont C., Nuntawong N.2016Applied Physics A: Materials Science and Processing
  122(8)
  2
  7Applied moving-temperature-gradient technique for CsI(Tl) crystal growthJitpukdee M., Wongsawaeng D., Punnachaiya S.2011Journal of Nuclear Science and Technology
  48(9),pp. 1250-1255
  2
  8Risk assessment to natural radiation exposure from soil samples in the Jasmine rice cultivated area, Roi et province, ThailandQuinram P., Jitpukdee M., Pornnumpa C., Kranrod C., Kranrod C.2019Journal of Physics: Conference Series
  1285(1)
  0
  9High-temperature compatibility between liquid metal as PWR fuel gap filler and stainless steel and high-density concreteWongsawaeng D., Jumpee C., Jitpukdee M.2014Journal of Nuclear Materials
  451(1-3),pp. 276-282
  0