รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2021 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2021

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"Surface modification of samarium oxide (Sm2O3) fillers and their corresponding morphological, wear resistance, and mechanical properties of Sm2O3/UHMWPE composites", 1st Runner-up Oral presentation , Physical Sciences , The 38th International Conference of Microscopy Society of Thailand (MST38), Mar 26 2021