รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2018

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2018 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"PROCESS,MECHANICAL, AND NEUTRONSHIELDING PROPERTIES OF UHMWPE/Sm2O3 COMPOSITES", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น, วิทยาศาสตร์กายภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Mar 9 2018