รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2015

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

2

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, Mar 9 2015
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"ตีพิมพ์บทความในวารสารต่างประเทศ", , ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 23 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด