รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2016

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2016
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, Mar 9 2016
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, Mar 9 2016
2016 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานา?ชาติ ", , คณะวิทยาศาสตร์, Mar 10 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"Cure Characteristics, Mechanical and Neutron/Gamma Shielding propertiesof WoodNatural Rubber Composites", ผลงานระดับดีเด่น , สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2016