รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2013

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>
Publish Year Output Award 1
2013 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์,"-Attenuation of oxidative damage and inflammatory responses by apigenin given to mice after irradiation.", ผลงานวิจัยตีพิมพ์, รังสีประยุกต์และไอโซโทป, คณะวิทยาศาสตร์, Mar 8 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด