รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2012

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์,inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์,"Induced Mutation of In vitro Rain Lily (Zephyranthes grandiflora Lindl.) using Gamma Ray", รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เรื่องการชักนำบัวดิน(Zephyranthes grandiflora Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อให้กลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา , พืชสวน, กรมวิชาการเกษตร, Feb 3 2012