รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2020

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2020 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2020
2020 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"KU Research Star", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nov 10 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>
Publish Year Output Award 1
2020 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"Lead-free X-ray shielding gloves from natural rubber latex for medical personnel and radiation-related users", รางวัลเหรียญทอง, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 5 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด