รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2006

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2006 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์,"Cytotoxicity studies of bovine testis extract in human prostate PZ-HPV-7", รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลที่ 3 , , สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย , Nov 9 2006