รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2017

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>
Publish Year Output Award 1
2017 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์กําบังรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาตและบิสมัทออกไซด์", รางวัลการประกวดนวัตกรรม ระดับ Silver award, , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, Aug 18 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"Quantification of Metals (Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) in Cooked Rice by Synchrotron Radiation Xray Fluorescence (SRXRF)", รางวัลดีเด่น ลำดับที่ 1, , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, Aug 18 2017