รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2007

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

2

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2007 inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์,"รางวัลนักนิวเคลียร์เกียรติคุณ", เกษตรศาสตร์, สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, Feb 7 2007

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2007 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์,"การศึกษาผลของกลุ่มยาอาร์ทีมิซินินต่อสถานะเชิงพังงานของไมโตคอนเดรียในเซลล์มะเร็งชนิดที่ไวและดื้อต่อยาแบบหลายขนาน", ผลงานวิชาการดีเด่น งานการประชุมวิชาการประจำปี มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 4 , , สาธารณสุขการแพทย์ , Aug 29 2007