รางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2009 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ประจำปี 2552", , สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), Jul 2 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด