ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

1-MCPAnthocyaninAnthracnoseantifungal filmbananachromosomeCrop improvementcurcumacut flowerFlower colorfloweringfruitfruit qualityGamma radiationgene expressiongenomic selectiongerminationGibberellic acidGlobbagrowthIndigenous orchids, diversity, potentialKNO3Landscapinglow temperaturemangomangosteenmean germination timeMicropropagationmodified atmosphere packagingMolecular markermutationNAAorchid flowerpaclobutrazolPEGPhotosynthesispolyploidyPropagationripeningSeed vigorSeedling growthsustainabilitytissue cultureTomatovase lifevitamin Cกรดจิบเบอเรลลิกกล้วยกล้วยไม้กล้วยไม้สกุลหวายการกระตุ้นความงอกการกลายพันธุ์การขยายพันธุ์การงอกการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตและพัฒนาการดูดน้ำการปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการรอดชีวิตการแสดงออกของยีนการออกดอกความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความเร็วในการงอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์แคลเซียมคลอไรด์ปทุมมาผักกาดหอมพันธุ์เฟินภาคเหนือภูมิทัศน์ภูมิสถาปัตยกรรม มะเขือเทศมังคุดไม้ดอกกระถางไม้ดอกไม้ประดับไม้ตัดดอกไม้ประดับพื้นเมืองไม้ผลระบบน้ำลึกรังสีแกมมาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวอเตอร์ฟุตปริ้นต์วัสดุห่อผลวิตามินซีเวลาเฉลี่ยในการงอกสภาพแวดล้อมสรีรวิทยาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวสวนยางพาราสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระหงส์เหินองุ่นองุ่นพันธุ์ต้นตอ จุลธาตุ ดินที่เกิดจากหินปูนอายุการเก็บรักษาอายุการปักแจกันแอนโทไซยานิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: agrpnc@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0308

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: agrpctk@ku.ac.th

Tel.: 02-579-0308 ต่อ 132

ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fagrart@ku.ac.th

Tel.: 025790308 ต่อ 121


Persons (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. กาญจนา บุญเรือง, อาจารย์

E-Mail: kanchana.boon@ku.ac.th Tel.025790308 ต่อ 131


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 190 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 77 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 36 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 119 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 85 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 221 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 158 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 96 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 839 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 476 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 363 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 361 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 332 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 102 รางวัล (เกียรติบัตร 27 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 14 รางวัล, ประชุมวิชาการ 61 รางวัล)