ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (22 คน)
ในภาควิชาพืชสวน ปี 2024

Publish Year International Journal 2
2024 exPrateep-Na-Thalang, N., inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparing different statistical models for association mapping and genomic prediction of fruit quality traits in tomato", Scientia Horticulturae, ปีที่ 327, มีนาคม 2024
2024 exKhammao, P., inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exRoger, J.M., "Estimating macronutrient contents in Thai paddy soils using near-infrared (NIR) spectroscopy and locally weighted partial least square regression analysis", Soil Science and Plant Nutrition, กุมภาพันธ์ 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06]