รางวัลภาควิชาพืชสวน ปี 2023

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพืชสวน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201120102005 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2023 inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Is there a single species of Isoetes in Thailand?: Diversity, conservation and utiliztion", รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทัศน์ , อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, Jun 10 2023