รางวัลภาควิชาพืชสวน ปี 2019

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพืชสวน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201120102005 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effects of Temperature and Storage Period on Germination and Vigor of Angled Loofah (Luffa acutangula (L.) Roxb.) Seed", รางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jun 20 2019