Journal

Article
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ําต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 26511231)
Volume
29
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2021
Page
631-640
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-