Conference

Article
ผลของระยะเวลาต่อการชักนําการสร้างช่อดอกด้วยอุณหภูมิ 20?C ในการเร่งการออกดอกกล้วยไม้ออนซิเดียมแคระ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 (ISBN: 9786162786174)
Class
ชาติ
Date
10 มีนาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-