Journal

ผลของความเข้มข้น KNO3 และการให้อากาศในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตร
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ISSN: 19066627)
14
1
1-15
มกราคม - เมษายน 2022
ชาติ
-
-
-
-