Conference

Article
ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดมะระที่ได้รับผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 (ISBN: 9786162786891)
Class
ชาติ
Date
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-