รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2016

105

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

125

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

19

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

130

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

43

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 33
2016 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Certificate of Recognition for Excellent Contribution in Participating in the 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016) KU-oXense Inventors: P. Suppakul, A. Mills, W. Boonsupthip, C. Nandhivajrin and S. Khankaew", , National Research Council of Thailand, Dec 19 2016
2016 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"โล่เกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559", ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 29 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2016 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิตไดซ์เบดร่วมกับปั้มความร้อนระดับใช้ในการทดลองเพื่อการอบแห้งข้าวเปลือกงอกและธัญพืชต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ", รางวัลชนะเลิศนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559, สาขาเกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 6 2016
2016 inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์,"Onsen Egg in Pangasius Dory Soup", รางวัล Grand Prize โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 (KU-KCG Innovation AI Contest 2015) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชัน จำกัด, Food for Elderly, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชัน จำกัด , Jan 23 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Efficiency Improvement of Osmotic Dehydration by Ultrasound and Drying by Microwave in a Commercial Scale", Bronze prize, เกษตร, Taipei International Invention Show and Technomart, Sep 30 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Efficiency Improvement of Osmotic Dehydration by Ultrasound and Drying by Microwave in a Commercial Scale", Special award, เกษตร, Taiwan International Invention Award Winners Association, Oct 1 2016
2016 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Quiche-cha", รางวัลที่ 1 ประเภท Food for Condo Lifestyle โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 (KU-KCG Innovation AI Contest 2015) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, Food for Condo Lifestyle, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, Jan 23 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2016 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์,"Effect of Xanthan Gum and Inulin on the Physical and Sensory Properties of Chocolate Cake Topping", รางวัลชมเชย, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2016
2016 inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Improvement of Leptospiral LeucineRich Repeat Gene Expression in Escherichia coli", รางวัลดีเด่น สาขา พันธุวิศวกรรม ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พันธุวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Lethality and quality evaluation of inpackaged readytoeat cooked Jasmine rice subjected to industrial continuous microwave pasteurization", Best Paper Award, Thermal Properties, International Conference on Food Properties, Jun 1 2016
2016 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Flavor Profile of Szechuan Pepper (Zanthoxylum simulans)and Its Impact as Flavor Enhancer", Outstanding Research Paper, Anantara Riverside Resort, Bangkok, Thailand, 2nd International Conference on Food Properties (iCFP2016) committee (Prof. Mohammad Shafiur Rahman - Conference Chair), Jun 1 2016
2016 inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์,"Effect of storage time of rice grains on quality of fresh rice noodles", Second runner-up poster presentation award, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016, 16-17 June 2016, Bitec, Thailand., , Agro-Industry Academic Council Association, Jun 17 2016