รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2017

98

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

94

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

199

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

12

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2017 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี)", วิทยาศาสตร์กายภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 10 2017
2017 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป", -, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Jun 29 2017
2017 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"ประกาศเกียรติคุณ บุคคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2559", บริการวิชาการ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Jun 29 2017
2017 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"1st place winner Poster competition at FIAC 2017", , Food Science and Technology Association of Thailand via Food Innovation Asia Conference 2017, Jun 16 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 7
2017 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์,"ชุดอุปกรณ์การท้าผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน", การประกวดรวงวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2017 , รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement), สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 9 2017
2017 inดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์,inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,""Ice Health" Okra icecream with red beans (sugar-reduced formula)", รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Grand Prize โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016, Healthy Value Chain ประเภท Food for Chic (NCDs Food), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, Jan 14 2017
2017 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"CapsiZeed", ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม, , The Food Science and Technology Association of Thailand, Jun 16 2017
2017 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"CapiZeed", รางวัลชมเชยการประกวดผลิตภัณฑฺ์, , The Food Science and Technology Association of Thailand, Jun 16 2017
2017 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"โยเกิร์ตแมลง ทีมมาแรงแซงทางโค้ง", รองชนะเลิศ KU-KCG AI Innovation Contest, อุตสาหกรรมเกษตร, KU-KCG AI Innovation Contest, Jan 14 2017
2017 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Process and Machine for tofu skin production in a continuous system", รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมสะอาด, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2017
2017 inดร.ปฐมา จาตกานนท์,inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"Cassava starch-based hydrogel as a superdisintegrant in drug tablets", Gold Medal Award, 2017 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest , , 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) , Sep 30 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Effects of Different Drying Conditions on ProteinEnriched Instant Noodles Microstructure and Qualities Compared to Deep Frying", Best presentation award, -, Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society, Nov 26 2017