รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2021

104

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

22

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

72

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, อาจารย์,"Utilization of banana peel biomordant for dyeing silk fabric with marigold flower extraction and its UV protection property", ABB2021 Best Presentation Award, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 15 2021