รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2009

76

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

187

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

165

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

43

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 27
2009 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตนกรรมประจำปี 2552", Design and solution, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Jan 26 2009
2009 inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตกรรม", ธุรกิจชีวภาพ, สำนักงานนวัตกรรม, Jan 26 2009
2009 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) ประจำปี 2552 ", , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , Jan 26 2009
2009 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์,"FOOMA AP special Prize ", , The Japan Food Machinery Manufacturers’ Association (JFMA), Jun 11 2009
2009 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 3 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 5 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2009
2009 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ในโครงการเชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ประจำปี 2552", , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Jan 26 2009
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลการตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 8 (ที่ ศธ 0513.11401/1844 ลว 23 ก.ค. 52)", เทคโนโลยีชีวภาพ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, Jul 21 2009
2009 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,"TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Awards", Agricultural Sciences and Technology, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Oct 15 2009
2009 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)ประจำปี 2552", กลุ่มธุรกิจชีวภาพ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , Jan 26 2009
2009 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์,"Outstanding Research Award for Graduate Student", , Department of Food Science and Technology, The Ohio State University, Columbus, OH, USA, Jul 10 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2", , มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 11
2009 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์,"Water Resistance Plasma Coated Paper for Packaging Industry", นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 , สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 26 2009
2009 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,"Force Distribution Detector for Package Testing Applications", นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 26 2009
2009 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนายางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนพร้อมวัลคาไนซ์ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา ", งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์,"การปรับปรุงสมบัติของพอลิ (แลคติกแอซิด) ด้วยยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อเตรียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ", งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย, อุคสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inนายทนิฐ หงษ์ดุสิต,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอ้างอิงอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาเกษตรศาสตร์ ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 25 2009
2009 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"Colorimetric mixed-dyes-based food spoilage indicator-FreshZense", KU Innovation award 2009 (รองชนะเลิศ), ประเภทอาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"เคยู เฟรชเซ็นซ์ ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า", นวัตกรรมข้าวไทย ปี 2552, รางวัลที่ 2 , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, Oct 5 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ", รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,""เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า", รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2 , -, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2009
2009 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"KU Onion Cube", Food Innovation Contest 2009, , สมาคาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Jun 19 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม เฟรชเซ็นต์", รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2009 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผลไม้ผสม", รางวัลชมเชย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009
2009 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Effect of variety on quality of frozen papaya", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์, พืชสวนอินทรีย์/สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว/นวัตกรรมทางพืชสวนและการแปรรูป, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, May 8 2009
2009 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์,"การทำเอนไซม์ไลเปสที่ชอบเกลือจากแบคทีเรียทนเกลือ Staphylococcus warneri PB233 ให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์", รางวัลชมเชย การเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ประจำปี2551, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์,inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Characterization of the Chemical Consituents in Six Essential oils and their Solid-and Vapor-Phase Antifungal Properties Against Postharvest Phytogenic fungi.", Poster Contest Award for the 3rd Place Winnig, , Agro Industry Academic Council Association , Jun 19 2009
2009 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of the Detection Assays for Ochratoxin A by Monoclonal Antibody", ผลงานวิจัย ระดับชมเชย , สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา, คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9, Nov 24 2009
2009 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"Epoxidized natural rubber for adhesive applications", รางวัลดี การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009