รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2007

61

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

114

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

180

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

4

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2007 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์,"Outstanding High Pressure Processing Laboratory Associate Award", , High Pressure Processing Laboratory, Department of Food Science and Technology, The Ohio State University, USA, Dec 4 2007

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,"Infusion Process Development of Green Tea Flavored Jasmine Rice ", Professional Vote (IRPUS 2549), เกษตรศาสตร์/ชีววิทยา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Apr 22 2007
2007 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,"ขนมเบื้องนนทรี", นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2550 รางวัลชมเชย, , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมประราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 5 2007

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2007 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์,"Influence of pressurization rate and pressure pulsing on inactivation of Bacillus amyloliquefaciens spores during pressureassisted thermal processing", 1st place in Developing Scientist Awards, IAFP Annual Meeting (Lake Buena Vista, FL, USA), , International Association for Food Protection (IAFP), Jul 13 2007